Том 60 № 3 (2013)

Ювілеї

Ректорат Харківсько національного медичного університету
181-182
Валерій Андрійович Капустник
PDF

Гігієна

О.В. Агаркова
5-10
Комплексна оцінка больового синдрому у гірників вугільних шахт із хронічною попереково-крижовою радикулопатією
PDF
Л.В. Аладышева, Н.И. Прилипская, Е.И. Чистикова
11-16
Профессионально важные качества как основа профессиональной пригодности в системе мероприятий по обеспечению профессиональной надежности работников электроэнергетической отрасли
PDF
Р.О. Бачинський
17-21
Закономірності формування токсичних ефектів при сполученій дії хімічних та фізичних чинників (на прикладі нітробензолу)
PDF
Р.В. Богатырева, В.Н. Лесовой, В.А. Капустник, В.А. Коробчанский
22-25
Донозологическая диагностика профессиональных заболеваний в проблеме продления трудового долголетия (к 90-летию НИИ гигиены труда и профессиональных заболеваний ХНМУ)
М.Р. Боярский, Е.М. Дрокина, О.Г. Мельник, И.Г. Боровик, Е.В. Григорян
26-29
Анализ профессиональной заболеваемости работников пат «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» и меры ее профилактики
Э.Н. Будянская
30-33
Гармонизация нормативных правовых актов в области охраны здоровья пользователей видеодисплейных терминалов и их безопасности с международными стандартами в Украине
PDF
В.М. Валуцина, Н.М. Харковенко, Н.Т. Сєдова
34-36
Вплив професійної діяльності на здоров'я гірників вугільних підприємств України
PDF
Т.А. Головкова
37-40
Погляд на проблему удосконалення гігієнічної діагностики стану довкілля
PDF
М.П. Гребняк, К.О. Якимова
41-44
Критеріальні ознаки серцевого ритму в оцінці здоров'я студентів
PDF
Г.М. Даниленко, І.В. Межибецька
45-51
Медичні та психофізіологічні проблеми професійного самовизначення підлітків
PDF
І.В. Завгородній, Т.М. Дмуховська, М.О. Сидоренко, Н.В. Семенова
52-56
Проблеми гігієни праці та безпеки у виробництві та використанні наночастинок і нанотехнологій
PDF
А.А. Калмыков, И.Ф. Костюк, В.В. Бязрова, Н.П. Стеблина, В.Л. Прохоренко
57-60
Особенности системного воспаления при пылевом бронхите
PDF
В.А. Капустник, О.Л. Архіпкіна
61-66
Порушення імунної системи при вібраційній хворобі та хронічному обструктивному захворюванні легень
PDF
В.А. Капустник, С.И. Ткач, Ю.И. Ткач, А.Я. Меленевич
67-73
Изменения гематологических показателей у больных хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии
PDF
Ю.А. Колиевская, А.И. Кобзарь, Ю.В. Марюха, И.Д. Перец, Н.П. Вишневская, Д.К. Вила
74-78
Газожидкостная хроматография при анализе вредных веществ в воздухе рабочей зоны в системе гигиенического контроля производственной среды
PDF
В.О. Коробчанський, М.П. Воронцов, В.В. Мінухін
79-86
Кафедра гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету, її роль у розвитку наукової і педагогічної школи україни (до 140-річчя з дня заснування)
PDF
В.О. Коробчанський, П.О. Коробчанський, В.Ю. Світличний
87-91
Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків
І.В. Кочін, О.М. Акулова, Д.О. Трошин, О.О. Гайволя, І.Ф. Шило
92-97
Впровадження предмету охорони праці у додипломну і післядипломну вищу медичну і фармацевтичну освіту
PDF
Н.Д. Ласткова
98-102
Прогнозирование тяжести вибрационной болезни с учетом экспозиционной дозы вибрации и состояния периферической нервной системы
PDF
Ю.В. Марюха, Ю.О. Колієвська
103-106
Атестація робочих місць як один із напрямків гігієнічного моніторингу умов праці в Україні
PDF
О.Г. Мельник, І.Г. Боровик
107-112
Щодо професійної захворюваності в Харківській області в 2003-2012 роках
PDF
О.Г. Мельник, А.І. Рябоконь, Т.М. Попова
113-116
Стан здоров'я робочих нафтогазовидобувної промисловості
PDF
А.В. Ніколенко
117-121
Особливості неврологічної симптоматики у гірників при гострих отруєннях метаном
PDF
О.Ю. Ніколенко
122-125
Модель синдрому Коліне-Каплана на щурах
PDF
В.Ю. Ніколенко, О.В. Агаркова, Г.О. Бондаренко, О.Ю. Ніколенко, Х.Е. Могилевська
126-131
Основні імунні показники у гірників вугільних шахт із хронічною попереково-крижовою радикулопатією
PDF
О.Ю. Николенко, Д.О. Ластков, В.Ю. Николенко, К.Э. Могилевская
132-134
Экспериментеальный подход к воспроизведению антракосиликатоза на крысах
PDF
В.Ю. Ніколенко, О.Ю. Ніколенко, С.С. Боєва, А.І. Солоділов, Х.Е. Могилевська
135-137
Основні ланки патогенезу пневмоконіозу у модельному експерименті та у гірників вугільних шахт
PDF
В.Ю. Ніколенко, О.А. Статінова, А.В. Ніколенко, С.М. Валіуліна, М.Г. Ламбріно
138-142
Особливості визначення карбоксигемоглобіну в крові у гірників вугільних шахт із гострим отруєнням монооксидом вуглецю
PDF
Ю.О. Олійник
143-146
Стан здоров'я підлітків-старшокласників м. Харкова, що мешкають у районах із різними екологічними характеристиками
PDF
О.І. Павленко
147-151
Керування професійними ризиками розвитку ХОЗЛ у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва
PDF
Д.Р. Садеков, С.В. Полудо, Л.І. Голубєва
152-155
Про стан професійної захворюваності у Донецькій області
А.И. Севальнев, А.В. Куцак, М.И. Костенецкий
156-159
Радиационно-гигиеническая оценка условий труда горняков при добыче железной руды подземным способом
PDF
А.І. Севальнєв, Л.П. Шаравара
160-163
Професійна захворюваність працівників на підприємствах чорної металургії
PDF
І.В. Сергета, О.П. Мостова, Н.В. Стоян, І.Л. Дунець, О.Ю. Панчук, О.Б. Дударенко, О.В. Тимощук
164-169
Сучасні технології оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів серед учнівської та студентської молоді
PDF
Н.К. Сухонос
170-175
Распределение макроэлементов в биологических средах при сочетании вибрационной и гипертонической болезни
PDF
С.И. Ткач, А.Е. Лукьяненко, И.Г. Боровик
176-180
Недостатки в работе комиссий по проведению профилактических медицинских осмотров трудящихся