Кафедра гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету, її роль у розвитку наукової і педагогічної школи україни (до 140-річчя з дня заснування)
PDF

Як цитувати

Коробчанський, В., Воронцов, М., & Мінухін, В. (2013). Кафедра гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету, її роль у розвитку наукової і педагогічної школи україни (до 140-річчя з дня заснування). Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 79-86. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/60

Анотація

УДК 613:378.4(477.54)

В.О. Коробчанський, М.П. Воронцов, В.В. Мінухін

Харківський національний медичний університет

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ № 1 ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (ДО 140-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ)

Діяльність кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного уні-верситету в історичній послідовності охарактеризована в даній статті. Показана її роль у розвитку наукової та педагогічної школи України у зв'язку зі 140-річчям від дня заснування.

Ключові слова: медичний університет, кафедра гігієни та екології, навчальний процес, завідувач кафедри.

В.А. Коробчанский, М.П. Воронцов, В.В. Минухин

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ ТА ЕКОЛОГИИ № 1 ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИИ НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ УКРАИНЫ (К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ)

Деятельность кафедры гигиены и экологии № 1 Харьковского национального медицинского университета в исторической последовательности охарактеризована в данной статье. Показана ее роль в развитии научной и педагогической школы Украины в связи с 140-летием со дня образования.

Ключевые слова: медицинский университет, кафедра гигиены и экологии, учебный процесс, заведующий кафедрой

V.O. Korobchansky, М.P. Vorontsov, V.V. Minuhin

DEPARTMENT OF HEALTH AND ENVIRONMENT № 1 KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY, ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TEACHING SCHOOL OF UKRAINE (to the 140th anniversary of the foundation

The activity of the Department of Hygiene and Ecology № 1 in Kharkiv National Medical University is described in this article in historical sequence. Its role in the development of scientific and pedagogical schools in Ukraine is Illustrated in connection with the 140th anniversary of her founding.

Key words: Medical University, Department of Hygiene and Ecology, the learning process, the head of department.

PDF

Посилання

Булах С. М. Імена в медицині у відгомоні часу. 2012 : календар знаменних та пам'ятних дат / уклад.: С. М. Булах, Ю. Г. Віленський, Л. Є. Корнілова / Нац. наук. мед. б-ка України. - К., 2012. - 123 с.

Коцур Н. Становлення і розвиток вітчизняної гігієнічної науки в університетах другої половини ХІХ ст. / Н. Коцур // Переяславський літопис : зб. наук. статей. - Переяслав-Хмель ницький, 2011. - Вип. 1. - 168 с.

Кошкін М. Л. Аркадій Іванович Якобій - видатний вітчизняний гігієніст / М. Л. Кошкін. - Х., 1954. - 126 с.

Волков В. А. Российская профессура XVIII - начала XX в. / В.А. Волков, М. В. Кулико ва. - СПб. : изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2003. - 544 с.

Казанский государственный медицинский университет (1804-2004 гг.): заведующие кафедрами и профессора : биографический словарь // под ред. В. Ю. Альбицкого, Н. Х. Амиро ва. - Казань : Магариф, 2004. - 472 с.

Коцур Н. І. Внесок професора І. П. Скворцова (1847-1921) у розвиток наукових основ гігієни / Н. І. Коцур // Питання сучасної науки і освіти : зб. праць дев'ятої міжнародної науково -практичної інтернет-конференції (18-20 липня 2013).

Деларю Е. М. И. П. Скворцов как основоположник учения в гигиене о воздействии космических явлений на внешнюю среду земли и влияния их на здоровье человека / Е. М. Деларю // Гигиена и санитария. - 1967. - № 10. - С. 78-79.

Бажан Т. А. О гигиене и гигиенистах / Т. А. Бажан, Н. М. Паранько, Н. Г. Карнаух. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. - С. 142-144.

Кошкин М. Л. Очерк деятельности кафедры общей гигиены Харьковского медицинско го института / М. Л. Кошкин // Материалы к истории гигиены и санитарного дела в УССР. - К., 1959. - С. 197.

Вчені Харківського державного медичного університету // за ред. акад. А. Я. Циганен ка. - Харків, 2003. - 470 с.

Історія Харківського державного медичного університету: 200 років / за ред. акад. А. Я. Циганенка. - Харків : Контраст, 2005. - 742 с.

Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи : бібліографічний довідник / за ред. В. М. Лісового. - Харків : ХНМУ, 2010. - 208 с.