Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Журнал публікує оригінальні та оглядові статті з клінічної 
та експериментальної медицини, які ніколи раніше не були опубліковані в жодному друкованому або електронному науковому виданні, а також не подані на розгляд інших редакцій. Редакція приймає до публікації оригінальні та оглядові статті з теоретичної та клінічної медицини, лекції, короткі повідомлення, рецензії. Усі рукописи, подані в редакцію, проходять перевірку на плагіат, подвійне сліпе рецензування та редагування.

  Якщо авторів декілька, рукопис подається від імені уповноваженого автора. Подання рукопису означає, що всі вказані у ньому автори знайомі та згодні з його змістом. Всі зміни, внесені до рукопису під час підготовки статті до публікації внаслідок рецензування та літературного редагування, також мають бути погоджені з усіма авторами.

  Стаття може бути написана українською або англійською мовами. Обсяг оригінальної статті – 5–12 сторінок тексту формату А4, оглядової статті та лекції – до 18 сторінок, короткого повідомлення, рецензії – до 3 сторінок.

 • Рукописи подаються до редакції через форму «Подати новий матеріал» (https://msz.knmu.edu.ua/submission/wizard) на сторінці «Подання» (https://msz.knmu.edu.ua/about/submissions), або (на час війни) на електронну адресу msz.journal@knmu.edu.ua.

  Відомості рукопису не мають порушувати Наказ МОН України «Про затвердження Переліку службової інформації, що є власністю держави»: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0319729-15

 • Стаття має бути оформлена у форматі редактора MS Word (*.doc або *.docx), мати назву з прізвищем першого автора мовою основного тексту статті на початку (наприклад, Petrenko_Effect_of_treatment.docx). Весь мате-ріал статті повинен міститися в одному файлі. Окремими файлами до статті можуть бути додані матеріали, які не мають бути опубліковані, але допоможуть отримати позитивне рішення щодо опублікування та зняти запитання рецензентів. Наприклад, бази даних, що оброблялися.

  Текст статті має бути надрукований шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Сторінка друкованого тексту становить 28–30 рядків, по 60–65 знаків у кожному.

 • Оригінальні статті пишуться за такою схемою:
  • УДК.
  • Назва статті.
  • Автори (прізвище, ініціали).
  • Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
  • Вступ (опис проблеми, яка вирішується у статті; аналіз літературних джерел; виявлені протиріччя).
  • Мета і завдання дослідження (мають бути логічним продовженням вступу та пропонувати шлях вирішення проблеми або усунення протирічь).
  • Матеріали і методи дослідження (має бути чітко описана система дослідження та шляхи отримання результатів).
  • Результати досліджень.
  • Обговорення результатів. Два останні пункти можуть бути поєднані під назвою «Результати дослідження та їх обговорення». Результати можуть бути подані за допомогою таблиць, діаграм, рисунків і обов’язково містити текстові пояснення. Під час обговорення результатів має бути описано, чим отриманий результат дослідження відрізнятися від інших аналогічних досліджень, які вирішили проблему іншим шляхом або не досягли успіху.
  • Висновки (мають пояснити, чи отримані заплановані результати, чи вирішена проблема, чи усунуті протиріччя, що були виявлені під час аналізу літературних джерел).
  • Перспективність дослідження (мають бути описані можливі або вже заплановані дослідження, що продовжать дане дослідження, як можна застосувати отримані результати).
  • Конфлікт інтересів (відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
  • Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
  • Список літератури мовою оригіналу (у стилі Ванкувер, з обов'язковим зазначенням DOI, PMID або URL, якщо ці джерела можливо знайти у мережі Інтернет; приклади оформлення посилань детально описані у вимогах до статей за посиланням https://is.gd/nEr7w3).
  • Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел (у стилі Ванкувер, з обов'язковим зазначенням DOI, PMID або URL, якщо ці джерела можливо знайти у мережі Інтернет; транслітерації слід уникати, якщо у мережі Інтернет можливо знайти оригінальний переклад).
  • Анотація двома мовами (українською та англійською). Має містити: авторів (прізвища, ініціали), назву статті, короткий опис всіх частин статті (українською мовою 900–1800 знаків, англійською мовою 1800–2000 знаків) та ключові слова (3–6 слів або словосполучень). Пишеться одним абзацом, без структурування, яке є у статті.
  • Інформація про кожного автора мовою основного тексту статті – прізвище, ім'я та по батькові; установа, до якої належить автор та/або в якій він проводив свою частину дослідження (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна); підрозділ установи (кафедра, відділ тощо); науковий ступінь, наукове звання, посада; e-mail, ORCID; поштова адреса; контактні телефони (потрібні для спілкування редакції з авторами, не публікуються). У відомостях про авторів має бути чітко зазначено, хто з авторів є відповідальним (corresponding author) за спілкування з редакцією від імені всіх авторів (якщо їх два і більше); одну (головну) роль кожного з авторів у дослідженні і написанні статті: автор; керівник установи, у якій виконано дослідження; науковий керівник іншого автора; перекладач.

  Оглядова стаття та лекція складається за схемою:
  • УДК.
  • Назва статті.
  • Автори (прізвище, ініціали).
  • Установа (університет, інститут, академія, лікарня, місто, країна).
  • Основний текст за довільною структурою. Може містити діаграми, таблиці, рисунки.
  • Висновки.
  • Конфлікт інтересів (відсутність також зазначається у обов'язковому порядку).
  • Фінансування дослідження та подяки за допомогу у проведенні дослідження (якщо є, що повідомити).
  • Список літератури мовою оригіналу.
  • Список літератури з транслітерованими та перекладеними на англійську назвами кириличних джерел.
  • Анотація двома мовами, вимоги до якої аналогічні вимогам в оригінальних статтях. Для лекцій слід зазначити клінічну або теоретичну спеціальність та цільову аудиторію (профіль навчання та освітній рівень слухачів).
  • Інформація про авторів, вимоги до якої аналогічні вимогам в оригінальних статтях.

  Короткі повідомлення та рецензії мають довільну структуру.

  Список літератури оформлюється відповідно до стилю Ванкувер, у порядку згадування в тексті, має містити не менше 7 джерел для оригінальних статей, не менше 15 джерел – для оглядів. Мінімум 50 % посилань повинні бути на літературні джерела, опубліковані протягом останніх 10 років. Самоцитування не повинно перевищувати 10 % списку джерел. Цитування тез конференційне не має перевищувати 30 % списку джерел. Транслітерація з української мови на англійську має бути виконана відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Рекомендовано використовувати http://ukrlit.org/transliteratsiia або інші аналогічні ресурси. Для скорочення довгих посилань рекомендовано використовувати https://is.gd/create.php, https://bitly.com або інші аналогічні ресурси. Для формування УДК рекомендовано використовувати https://teacode.com/online/udc. Якщо не маєте досвіду самостійного складання УДК – зверніться за допомогою до бібліотек.

 • Текст статті може бути ілюстрований таблицями та рисунками (графіками, схемами, діаграмами, фотографіями) будь-якого ступеня складності. Ілюстративний матеріал статті має бути в одному файлі з текстом, мати назви та легенду, послідовну (для кожного виду) нумерацію, яка починається з 1. Кожний елемент має бути розміщений після першого його згадування у тексті статті. Таблиці повинні мати: вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора MS Word), заголовок, номер (якщо таблиць не менше двох). Формули створюються за допомогою вбудованого до MS Word редактора; графіки й діаграми – за допомогою MS Excel. Якщо пов'язаний з файлом MS Word графік або діаграма не відкриваються у MS Excel на будь-якому комп'ютері – до MS Word слід додати файл MS Excel для редагування. Фотографії та інші растрові зображення мають набувати вигляду окремого файлу у форматі *.jpg із роздільною здатністю не менш 300 dpi. Текст та інші складові статті (цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування) мають бути ретельно вивірені авторами. Всі елементи діаграм, графіків та малюнків мають бути згруповані у файлі рукопису. Просимо використовувати лише дефіс та тире середньої довжини. Інтервали часу, числові інтервали мають містити тире, а не дефіс: «2020–2022 роки», «рН 7,35–7,45».

  Усі статті, що надсилаються до редакції, перевіряються на плагіат системою Unicheck, підлягають рецензуванню за подвійної засліпленою процедурою трьома рецензентами та редагуванню. Стаття може бути повернена авторам для доопрацювання або відповідей на питання, що виникли у рецензентів та редакторів.

  Редакція публікує статті, які пройшли рецензування та редагування, in press (з активованим DOI та без номерів сторінок). Така публікація є повноцінною науковою роботою, на яку можна посилатися в інших роботах (цитувати). Сторінки додаються до статей після завершення роботи над випуском. До завершення роботи над статтею автори можуть повідомити редакцію про неточності у майбутній остаточній публікації. Про завершення роботи над статтею автори отримують повідомлення від редакції електронною поштою.

 • Подача статей до редакції супроводжується згодою всіх авторів на обробку їх персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

  Подання статті до редакції автоматично означає згоду авторів на виконання цих правил, а також зобов’язує автора самостійно відслідковувати їх зміни. Ознаками недоброчесності автора (авторів) редакція вважає замо-вчування конфлікту інтересів, пов’язаного з публікацією, високий відсоток плагіату (більше 20 %), надмірну публікацію (якщо стаття вже була раніше опублікованою або подана для публікації одночасно в інші редакції), маніпулювання даними. Редакція враховує рекомендації рецензентів, але самостійно приймає рішення щодо публікації або відхилення статті. Редакція залишає за собою право не пояснювати авторам причини відхилення статей. У взаємовідносинах авторів, редакції та рецензентів редакція орієнтується на етичні правила COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

 • На прохання авторів їм безкоштовно може бути надана електронна редакційна довідка щодо прийняття статті редакціє до розгляду та запланованого друку у конкретному номері журналу.

  Тел. +38 063 069 9000 (в робочі дні з 9:00 до 17:00).

  e-mail: msz.journal@knmu.edu.ua

Керівництво для авторів

Редакція публікує статті, які пройшли рецензування та редагування, in press (з активованим DOI та без номерів сторінок). Така публікація є повноцінною науковою роботою, на яку можно посилатися в інших роботах (цитувати). Сторінки додаються до статей після завершення роботи над випуском. До завершення роботи над статтєю автори можуть повідомити редакцію про неточності у майбутній остаточній публікації. Про завершення роботи над статтєю автори отримують повідомлення від редакції електронною поштою.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Положення про конфіденційність

Телефони авторів використовуються редакцією для оперативного зв'язку, не передаються третім особам, публікуються лише зі згоди авторів. Дані про посаду, місце роботи, науковий ступінь, ORCID та e-mail публікуються.

Детальні вимоги до оформлення рукописів також наведені за посиланням (версія 01.04.2022 українською мовою).