Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Редакція журналу бере до публікації оригінальні й оглядові статті з різних проблем клінічної 
й експериментальної медицини, які ніколи раніше не були опубліковані в жодному друкованому часописі чи електронному виданні.
 • Стаття подається до редакції у двох друкованих примірниках.
 • Рукопис підписується всіма авторами.
 • Обсяг оригінальної статті – 5–12 сторінок тексту, оглядової – до 15–18, коротких повідомлень – до 3 сторінок формату А4.
 • Текстовий файл має бути оформлений у форматі редактора Word або .rtf., ім'я файла (латинськими літерами) відповідає прізвищу першого автора. Весь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.
 • Текст статті слід набирати шрифтом Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Сторінка друкованого тексту становить 28–30 рядків, по 60–65 знаків у кожному.
 • На титульному аркуші роботи розміщують позначку керівника установи, в якій виконана робота, дозвіл на публікацію (засвідчується печаткою). До статті додаються офіційне направлення від керівника установи й експертний висновок (про відповідність «Положенню про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування» (Київ, 1992).
 • Оригінальні статті пишуться за такою схемою:

  • УДК
  • Назва статті
  • Автори (прізвище, ім'я, по батькові)
  • Установа (університет, інститут, академія)
  • Вступ (заголовком не виділяється)
  • Матеріал і методи досліджень
  • Результати досліджень
  • Обговорення результатів досліджень
  • Висновки
  • Перспективність дослідження
  • Список літератури. Він має містити не менш 7 джерел (у порядку згадування в тексті; якщо авторів більше чотирьох – вказуються три прізвища, а потім «та ін.», якщо чотири – всі чотири прізвища; обов'язково вказують назву журнальної статті. Оформлюють його відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Мінімум 50% посилань мають бути на літературні джерела, які були опубліковані не пізніше 10 років тому. Список літератури, транслітерований англійськими літерами. Оформлюється відповідно до міжнародного стандарту
  • Резюме із назвою й прізвищем автора, а також ключові слова обов'язково надаються трьома мовами – українською, російською, англійською. Резюме англійською повинно містити не менш ніж 1800 знаків.
 • Стаття може бути написана українською, російською або англійською мовами.
 • Текст статті може бути ілюстрований таблицями, графіками, схемами, діаграмами будь-якого ступеня складності, фотографіями мікропрепаратів. Вимоги до ілюстративного матеріалу:

  • таблиці, графіки, діаграми, рисунки із заголовками та нумерацією розміщуються наприкінці статті в цьому ж файлі у порядку з черговістю посилання на них у тексті;
  • таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію й створюватися за допомогою майстра таблиць (опція «Таблиця – вставити таблицю» редактора Word),заголовок і номер (якщо їх не менше двох); 
  • формули створюються за допомогою редактора формул MS Equation (Вставка – Об'єкт – Equation 2.0); 
  • графіки й діаграми – за допомогою MS Graph, MS Excel);
  • фотографії та інші растрові зображення треба подавати в оригіналі й/або окремими файлами у форматі TIFF, Photoshop PSD, JPG із дозволом не менш 300 dpi.
 • Текст і всі матеріали щодо статті треба ретельно вивірити; цитати, таблиці, ілюстрації, формули, відомості про дозування автори мають завізувати на полях.
 • Додатково авторам необхідно повідомити: прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посаду, науковий ступінь, учене звання, тему виконаної (виконуваної) наукової праці, адресу, контактні телефони, e-mail та реєстраційний номер ORCID (друкуються на окремому аркуші та вносяться у файл). Також бажано надати відомості про співавторів та людину, відповідальну за листування та комунікації під час роботи зі статтею.
 • Усі статті, що надсилаються до редакції, підлягають редагуванню й рецензуванню. Редакція залишає за собою право скорочувати й коригувати текст статті в частині, що не стосується змісту роботи. У разі необхідності стаття може бути повернена авторам для доробки або відповідей на питання, що виникли.

  Журнал не друкує матеріалів, що подані для публікації в інші видання.

  Тел. (057) 707-73-00
  e-mail: ekm.msz.kharkiv@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.