Стан здоров'я робочих нафтогазовидобувної промисловості
PDF

Як цитувати

Мельник, О., Рябоконь, А., & Попова, Т. (2013). Стан здоров’я робочих нафтогазовидобувної промисловості. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 113-116. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/66

Анотація

УДК 613.62-331.483.2

О.Г. Мельник, А.І. Рябоконь, Т.М. Попова

Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету

СТАН ЗДОРОВ'Я РОБОЧИХ НАФТОГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Проведено періодичні медичні огляди робітників нафтогазодобувного підприємства. За результатами оглядів робітників підприємства встановлено причино-наслідковий зв'язок між впливом комплексу несприятливих факторів виробництва і зростанням патології з боку опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, системи кровообігу, органа слуху.

Ключові слова: нафтогазодобувна галузь, шкідливі фактори виробництва, виробничо зумовлені захворювання.

О.Г. Мельник, А.І. Рябоконь, Т.М. Попова

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проведены периодические медицинские осмотры рабочих нефтегазодобывающего предприятия. По результатам осмотров установлена причинно-следственная связь между воздействием комплекса неблагоприятных факторов производства и ростом патологии со стороны опорно-двига тельного аппарата, периферической нервной системы, системы кровообращения, органа слуха у рабочих предприятия.

Ключові слова: Нефтегазодобывающая промышленность, неблагоприятных факторов производства, производственно обусловленные заболевания.

O.G. Melnyk, A.I. Riabokon, T.M. Popova

HEALTH OF WORKERS OF GAS COMPANY

The workers of gas company were examined during periodical medical examination. According to the results of examinations of a causal relationship between exposure to the range of adverse factors of production and the growth of pathology of the musculoskeletal system, peripheral nervous system, circulatory system, auditory organ in workers of the company.

Key words: oil production industry, harmful factors of production, occupational diseases.

PDF

Посилання

Германова Г. Г. Оценка состояния здоровья работающих нефтеперерабатывающей отрасли и вопросы первичной профилактики за 40 лет / Г. Г. Германова // Медицина труда и промышленная экология. 2002. - № 5. - С. 13-16.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: затверджено наказом № 557 Міністерства праці та соціальної політики України від 26 листопада 2008 р.

Загорняк В. Б. Модельний підхід до оцінки ризику небезпек на промислових підприєм ствах / В. Б. Загорняк // Наука й економіка. - 2011. - № 4 (24). - С. 119-121.

Кундиев Ю. И. Изучение профессионального риска на Украине / Ю. И. Кундиев, В. И. Чер-нюк, П. Н. Витте // Медицина труда и промышленная экология. - 1999. - № 4. - С. 6-9.

Кундиев Ю. І. Професійне здоров'я в Україні: епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. - К. : Авіцена, 2006. - 316 с.

Кундиев Ю. Медицинские осмотры - действенный инструмент сохранения здоровья работающих / Ю. Кундиев, И. Лубянова, Д. Тимошина // Охрана труда. - 2007. - № 9. - С. 40-42.

Пищиков В. А. Профессиональная заболеваемость в Украине (динамика за последние 10 лет, причины формирования) и пути сохранения профессионального здоровья населения / Пищиков В. А., И. П. Лубянова // Гигиена труда. - 1999. - Вып. 30. - С. 13-23.

Риженко С. А. Стан і профілактика професійної захворюваності робітників промислових підприємств Дніпропетровської області / С. А. Риженко, О. І. Іванченко, В. В. Чернецов // Експериментальна і клінічна медицина. - 2005. - № 3. - С. 99-100.