Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків

Як цитувати

Коробчанський, В., Коробчанський, П., & Світличний, В. (2013). Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 87-91. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/61

Анотація

УДК 613.96:613.71:311.212

В.О. Коробчанський, П.О. Коробчанський, В.Ю. Світличний

Харківський національний медичний університет

ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ВИДУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Визначено роль фізичного виховання студентів-медиків у віпливі його на їх спосіб життя. На основі проведених досліджень було зроблено висновок, що вид фізичного виховання студентів у ВНЗ має безпосередній вплив на рівень їх рухової активності, на наявність чи відсутність режимно-організаційних порушень в навчанні та структурі вільного часу, на відповідність до гігієнічних норм якісного складу існуючого раціону та режиму харчування, на схильність до шкідливих звичок.

Ключові слова: студенти-медики, фізичне виховання, спосіб життя.

В.А. Коробчанский, П.А. Коробчанский, В.Ю. Светличный

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ВИДА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Определена роль физического воспитания студентов-медиков относительно влияния на их образ жизни. На основании проведенных исследований был сделан вывод, что вид физического воспита ния студентов вузов непосредственно влияет на уровень их двигательной активности, наличие или отсутствие режимно-организационных нарушений в обучении и структуре свободного времени, на соответствие гигиеническим нормам качественного состава существующего рациона и режима питания, на склонность к вредным привычкам.

Ключевые слова: студенты-медики, физическое воспитание, образ жизни.

V.A. Korobchanskij, P.A. Korobchanskij, V.Yu. Svetlichnij

HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF THE TYPE OF PHYSICAL EDUCATION ON LIFESTYLE MEDICAL STUDENTS

Explains the role of physical education of medical students and influence of it on their lifestyle. Based on the research, it was concluded that the type of physical education students at the high school has a direct impact on their level of physical activity, the presence or absence of regime-organizational learning and irregularities in the structure of free time for compliance with the hygienic quality of the existing regime and diet food, the tendency to bad habits.

Key words: medical students, physical education, lifestyle.

Посилання

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII.

Власов Г. В. Фізичне виховання як основа професійного становлення фахівців медичних закладів / Г. В. Власов // Проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - № 1. - С. 29-32.

Магльований А. В. Організм і особистість: діагностика та керування / А. В. Магльова ний, В. М. Белов, А. Б. Котова. - Львів : [б. в.], 1998. - 250 с.

Верблюдов І. Б. Деякі аспекти індивідуальної тренувально-оздоровчої роботи у вузах / І. Б. Верблюдов, М. С. Шаповал // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монографія / за ред. проф. С.С. Єрмакова. - Харків : ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - № 12. - С. 23-26.

Фізична працездатність і рівень здоров'я студентів-медиків. Наукові записки / [Коробейніков Г. В., Приймаков О. О., Морская Л. В., Доценко О. M.]. - К. : Видавничий Дім «КМ Академія», 2003. - Т. 22, ч. 2, - С. 327-329.