Атестація робочих місць як один із напрямків гігієнічного моніторингу умов праці в Україні
PDF

Як цитувати

Марюха, Ю., & Колієвська, Ю. (2013). Атестація робочих місць як один із напрямків гігієнічного моніторингу умов праці в Україні. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 103-106. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/64

Анотація

УДК 616-057+613.62:621

Ю.В. Марюха, Ю.О. Колієвська

Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань

Харківського національного медичного університету

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ УМОВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

У статті підняті питання ефективного використання достовірної інформації за результа тами проведення атестації робочих місць з метою проведення системного гігієнічного моніторингу стану виробничого середовища і трудового процесу промислових підприємств. Наголошено на необхідності пріоритетного залучення до цих робіт лабораторій науково-дослідних інститутів гігієни праці з метою якісного наукового комплексного аналізу.

Ключові слова: гігієнічний моніторинг, умови праці, шкідливі виробничі фактори, атестація робочих місць.

Ю.В. Марюха, Ю.А. Колиевская

АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА УСЛОВИЙ ТРУДА В УКРАИНЕ

В статье подняты вопросы эффективного использования достоверной информации, полученной по результатам проведения аттестации рабочих мест в целях проведения системного гигиеническо го мониторинга состояния производственной среды и трудового процесса промышленных предприятий. Отмечена необходимость приоритетного привлечения к этим работам научных лаборато рий НИИ гигиены труда для качественного научного комплексного анализа.

Ключевые слова: гигиенический мониторинг, условия труда, вредные производственные факторы, аттестация рабочих мест.

Yu.V. Мaryukha, Yu.A. Kolievskaya

ATTESTATION OF WORKPLACES AS ONE OF DIRECTIONS OF HYGIENIC MONITORING OF WORKING CONDITIONS IN UKRAINE

In the article there is the heaved up the questions of the effective use of reliable information as a result of conducting of attestation of workplaces with the purpose of conducting of the system hygienic monitoring of the state of production environment and labour process of industrial enterprises. Necessity of priority attraction to these works of scientific laboratories of scientific research institute of hygiene of work for the purpose of the high-quality scientific complex analysis is noted.

Key words: hygienic monitoring, the working conditions, harmful production factors, attestation of workplaces.

PDF

Посилання

«Про пенсійне забезпечення», прийнятий Верховною Радою України 05.11.1991 р. (Документ 1788-12, чинний, поточна редакція. - Редакція від 09.12.2012, підстава 5462-17).

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11. 97 р. № 1290 «Про затвердження списків виробництв, цехів, професій та посад, зайнятість яких дає право на додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (Документ 1290-97-п, чинний, поточна редакція. - Редакція від 28.12. 12, підстава 1181-2012-п).

Постанова Кабінету міністрів України № 442 від 01.08.1992 р. «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Система стандартов безопасности труда общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны гост 12.1.005-88» (на мові оригіналу).

Кундиев Ю. И. Изучение профессионального риска здоровью - актуальная проблема медицины труда / Ю. И. Кундиев, В. И. Чернюк, П. Н. Витте // Журн. АМН України. - 2001. - Т. 7, № 3 - С. 550-557.

Измеров Н. Ф. Основи управления риском ущерба здоровью в медицине труда / Н. Ф. Измеров, Є. И. Денисов, Н. Н. Молодкина // Медицина труда и промышленная экология. - 1998. - № 3. - C. 1-9.

Про затвердження загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки» (Документ 178-18, чинний, поточна редакція. - Прийняття від 04.04. 13).