Недостатки в работе комиссий по проведению профилактических медицинских осмотров трудящихся

Як цитувати

Ткач, С., Лукьяненко, А., & Боровик, И. (2013). Недостатки в работе комиссий по проведению профилактических медицинских осмотров трудящихся. Медицина сьогодні і завтра, 60(3), 176-180. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/79

Анотація

УДК 616-057.613.62

С.И. Ткач, А.Е. Лукьяненко, И.Г. Боровик

Харьковская медицинская академия последипломного образования

НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сделан анализ качества проведения профилактических медицинских осмотров работающих во вредных и опасных условиях труда, определены типичные недостатки организационного характера, а также ведения медицинской документации, предложены мероприятия по улучшению качества работы врачебных комиссий.

Ключевые слова: профилактические медицинские осмотры, врачебная комиссия, медицинская документация.

С. І. Ткач, О. Ю. Лук'яненко, І. Г. Боровик

НЕДОЛІКИ У РОБОТІ КОМІСІЙ З ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ

Зроблено аналіз якості проведення профілактичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці, визначені типові недоліки організаційного характеру, а також щодо ведення медичної документації, запропоновано заходи стосовно покращання роботи лікарських комісій.

Ключові слова: профілактичні медичні огляди, лікарська комісія, медична документація.

S.I. Tkach, A.Yu. Lukyanenko, I.G. Borovyk

SHORTCOMINGS IN PROPHYLACTIC MEDICAL INSPECTION WORK COMMISSION

Prophylactic medical inspection quality of workers in harmful exposure environment has been analyzed. Besides, organization typical shortcomings and medical record drawbacks have been revealed. Quality improvement procedures of health authorities work have been suggested.

Key words: prophylactic medical inspection work, health authorities, medical record.

Посилання

Басанець А. В. Проблеми професійної патології в Україні та роль профпатологічної служби у збереженні трудового потенціалу /А. В. Басанець, А. М. Нагорна // Актуальні питання професійних захворювань в Україні: матеріали науково-практичної конференції 24-25 квітня 2008 р. - Дніпропетровськ, ДДМА, 2008. - С. 4-6.

Ветров С. Важная составляющая здоровья работающих / С. Ветров // Охрана труда. - 2009. - № 12. - С. 41-42.

Гречківська Н. В. Професійна захворюваність працюючих в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів на підприємствах м. Києва / Н. В. Гречківська // Укр. журнал з проблем медицини праці. - 2013. - № 1 (34). - С. 3-8.

Досвід підвищення кваліфікації лікарів з питань професійної патології / Л. Ю. Науменко, В. М. Березовський, В. А. Кльований та ін. // Актуальні питання професійних захворювань в Україні: матеріали науково-практичної конференції 24-25 квітня 2008 р. - Дніпропетровськ, ДДМА, 2008. - С. 35-37.

Кундієв Ю. І. Професійне здоров'я в Україні і його роль у збереженні трудового потен-ціалу / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна, В. І. Чернюк // Український журнал з проблем медицини праці. - 2007. - № 4 (12). - С. 10-17.

Медичні огляди - гарантія захисту здоров'я працівників під час виконання ними трудової діяльності / А. М. Пономаренко, Д. П. Тімошина, І. П. Лубянова, І. Г. Кононова // Актуальні питання профілактики, діагностики та лікування професійних захворювань: зб. статей. - Донецьк : СПД Дмитренко, 2007. - С. 157-164.

Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Постанова Головного державного санітарного лікаря України, першого заступника міністра № 28 від 17.07.2006 р. «Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні».

Боровик І. Г. Проблемні аспекти щодо медичних оглядів працівників певних категорій / І. Г. Боровик, С. І. Ткач, О. Г. Мельник // Матеріали XV з'їзду гігієністів України 20-21 вересня 2012 р. - Львів, ЛНМУ ім. Д. Галицького. - 2012. - С. 72-73.

Пути оптимизации работы комиссий по проведению профилактических медицинских осмотров работающих во вредных условиях труда / С. И. Ткач, А. Е. Лукьяненко, С. Д. Чернова [и др.] // Актуальні аспекти діагностики, профілактики та реабілітації професійних захворювань: матеріали науково-практичної конференції. - Харків : ХНМУ, 2010. - С. 104.