Том 61 № 4 (2013)
МЕДИЦИНА СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

Історія медицини і охорони здоров'я

Р.В. Богатырёва, В.Н. Лесовой, З.П. Петрова, В.А. Огнев
9-21
К 90-летию кафедр социальной медицины, организации и экономики здравоохранения
PDF
З.П. Петрова, В.А. Огнев
22-27
Первый заведующий кафедрой социальной гигиены Харьковского медицинского института М.Г. Гуревич
PDF
З.П. Петрова, В.А. Огнев
28-37
Выдающийся украинский социал-гигиенист и демограф C.А. Томилин
PDF
Н.А. Галичева, З.П. Петрова, В.А. Огнев
38-42
Видный социал-гигиенист З.А. Гуревич
PDF
З.П. Петрова, В.А. Огнев
43-46
Известный украинский историк медицины П.Т. Петров
PDF
Л.И. Чумак
47-51
Профессор А.М. Мерков и его вклад в развитие отечественной социальной медицины
PDF
З.П. Петрова, В.А. Огнев
52-55
А.И. Корнилова - директор Харьковского института охраны здоровья детей и подростков
PDF
П.О. Трегуб, Д.Ю. Дончак, Н.А. Галичева, Л.Г. Огнева
56-59
Выдающийся организатор здравоохранения профессор Иван Иванович Овсиенко (1901-1971)
PDF
С.Г. Усенко, Н.О. Галічева, Л.Г. Огнєва
60-63
Життя та діяльність професора С.С. Кагана у Харкові
PDF
К.М. Сокол, Б.П. Крыштопа, В.А. Огнев
64-68
Ученый, педагог и организатор здравоохранения профессор А.Я. Малоштан (1931-2008)
PDF
К.К. Васильев, Ю.К. Васильев
69-73
К 90-летию кафедры социальной медицины, медицинского права и менеджмента Одесского национального медицинского университета: Лев Васильевич Громашевский (1887-1980)
PDF
А.В. Мякина, А.Н. Мищенко, Д.Ю. Дончак
74-77
Исторические аспекты развития и становления социальной медицины и организации здравоохранения
PDF
С.Н. Тыць, А.Г. Гуков, Л.А. Покрышка, А.В. Зоря, И.Г. Баранов, А.Д. Луговсков, Т.Ю. Тыць
78-83
История развития кардиологической службы Луганской области: от прошлого к настоящему
PDF
О.И. Резник
84-88
Некоторые факты истории развития зубоврачевания
PDF
Н.Р. Готь
89-93
Оцінка та оптимізація діяльності терапевтичної служби клінічної лікарні обласного підпорядкування
PDF
Т.М. Камінська
94-98
Тенденції розвитку охорони здоров'я в постіндустріальній економіці
PDF
В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург, Е.В. Борвінко
99-105
Порівняльна характеристика моделі Семашка та моделі, започаткованої в рамках реформи системи охорони здоров'я в Україні
PDF
В.А. Сміянов, А.В. Степаненко, С.В. Тарасенко
106-109
Модель управління якістю медичної допомоги на основі механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров'я
PDF
Л.Н. Бобро
110-112
Роль врача общей практики в решении проблем медико-социальной экспертизы
PDF
Е.Г. Денисова, И.И. Соколова
113-116
Распространенность заболеваний твердых тканей зубов у лиц молодого возраста
PDF
А.Н. Зинчук
117-120
Эпидемиология рака легкого среди населения Харьковской области
PDF
В.Е. Кардаш, Е.Ц. Ясинська, Ж.А. Ревенко
121-124
Вплив серцевих аритмій на особливості розподілу супутніх захворювань
PDF
В.Е. Кардаш, Е.Ц. Ясинська, Ж.А. Ревенко
125-130
Закономірності у формуванні способу життя хворих на серцево-судинні захворювання серед окремих груп робітників і службовців
PDF
В.І. Клименко, А.В. Коваленко
131-134
Інформованість населення про чинники ризику хвороб системи кровообігу
PDF
О.Б. Кощинець
135-141
Особливості соціально-економічного статусу та демографічних характеристик хворих на первинну глаукому
PDF
Н.В. Малик, А.В. Паровіна, А.С. Галічева
142-146
Роль та місце психічних розладів у практиці сімейного лікаря
PDF
O.M. Ocheredko, V.P. Klimenyk
147-153
Using of the semivariogram to model geographical distribution of health events (example of cardiovascular diseases disability rates in Zhytomyr region of Ukraine)
PDF
Е.Г. Помогайбо
154-158
Медико-социальная проблема ожирения у детей и подростков
PDF
В.А. Сміянов, С.В. Тарасенко, О.І. Сміянова, А.В. Бокатов
159-161
Медико-соціальне дослідження рівня поінформованості хворих на артеріальну гіпертензію у місті Суми
PDF
Т.М. Соломенчук, Х.В. Семеген-Бодак
162-166
Фактори ризику ішемічної хвороби серця у жінок з хронічною хворобою нирок гломерулярного генезу
PDF
Е.Ю. Стоян, И.И. Соколова, А.В. Андрусенко
167-170
Эпидемиологические и этиологические аспекты мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
PDF
О.С. Третьякова, И.А. Сухарева, С.А. Василенко
171-174
Заболеваемость детей АР Крым: реалии сегодняшнего дня
PDF
В.В. Бобро
175-178
Метод прогнозування післяопераційних ускладнень у пацієнтів з псевдокістами підшлункової залози
PDF
М.З. Вацик, В.Е. Кардаш
179-182
Демографічна ситуація в чернівецькій області за 2001-2012 роки
PDF
Н.О. Венгрин, О.П. Максименко
183-188
Характеристика забезпечення системи охорони здоров'я молодшими медичними спеціалістами з вищою медичною освітою
PDF
О.І. Герасименко
189-192
Психогігієнічні аспекти формування психофізіологічних функцій учнівської молоді залежно від характеру навчання
PDF
О.З. Децик, Ж.М. Золотарьова
193-200
Чинники соціально-психологічної дезадаптації як індикатори синдрому емоційного вигорання медичного персоналу, задіяного в системі паліативної і хоспісної допомоги
PDF
В.В. Доценко
201-203
Кредитно-модульна система: досвід викладання загальної хірургії
PDF
Т.М. Жабо, А.М. Волик, І.А. Голованова
204-210
Застосування методу анкетування у ранній діагностиці туберкульозу серед найбільш уразливих верств населення на прикладі споживачів ін'єкційних наркотиків м. Полтави
PDF
Е.В. Карая, А.В. Паровина, А.C. Галичева
211-214
Медико-социальные аспекты и задачи современной медицинской реабилитации гастроэнтерологических больных пожилого возраста в практике семейного врача
PDF
Н.М. Кізлова
215-222
Аналіз чотирирічного профілю тривалості лікування пацієнтів з виразковою хворобою та ерозіями шлунка і дванадцятипалої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за квантильною регресією
PDF
В.І. Клименко, І.В. Смирнова, Т.Р. Любомирська
223-227
Аналіз причин звертальності за стоматологічною допомогою населення працездатного віку
PDF
О.М. Крекотень
228-232
Методологічні підходи до формування вибіркових сукупностей соціально-гігієнічних досліджень
PDF
Л.В. Крячкова
233-237
Дослідження якості життя пацієнтів для оцінки ефективності медичного обслуговування на первинному рівні
PDF
В.А. Огнев, Н.А. Галичева, А.C. Галичева
238-242
Оценка школьниками параметров качества жизни и их успеваемость
PDF
Ш.Д. Таравнех, В.С. Табачнікова, Г.М. Кожина, М.В. Маркова
243-248
Сучасний погляд на феномен дезадаптації стоматологічних хворих
PDF
В.Л. Таралло, П.В. Горский
249-255
Методические основы реализации комплексных оздоровительных программ на принципах равенства, партнерства и солидарности
PDF
Н.О. Ткаченко
256-259
Деякі аспекти організації медико-санітарної допомоги дітям із гастродуоденальною патологією
PDF