Порівняльна характеристика моделі Семашка та моделі, започаткованої в рамках реформи системи охорони здоров'я в Україні
PDF

Як цитувати

Лехан, В., Гінзбург, В., & Борвінко, Е. (2013). Порівняльна характеристика моделі Семашка та моделі, започаткованої в рамках реформи системи охорони здоров’я в Україні. Медицина сьогодні і завтра, 61(4), 99-105. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/99

Анотація

УДК 614.2:351.77

В.М. Лехан, В.Г. Гінзбург, Е.В. Борвінко

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ СЕМАШКА ТА МОДЕЛІ, ЗАПОЧАТКОВАНОЇ В РАМКАХ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Проведено порівняльний аналіз існуючої в Україні модифікації моделі Семашка та моделі, започаткованої в рамках реформи системи охорони здоров'я в Україні. Виявлено, що нова модель за основними характеристиками істотно відрізняється від існуючої до початку реформи і близька до найбільш ефективних систем охорони здоров'я, зберігаючи і розвиваючи при цьому певні позитивні риси, притаманні українській системі охорони здоров'я.

Ключові слова: система охорони здоров'я, модель, реформа.

В.Н. Лехан, В.Г. Гинзбург, Э.В. Борвинко

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ СЕМАШКО И МОДЕЛИ, ОСНОВАННОЙ В РАМКАХ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ

Проведен сравнительный анализ существующей в Украине модификации модели Семашко и модели, реализуемой в рамках реформы системы здравоохранения в Украине. Установлено, что новая модель по основным характеристикам существенно отличается от существовавшей до начала реформы и близка к наиболее эффективным системам здравоохранения, сохраняя и развивая при этом определенные положительные черты, присущие украинской системе здравоохранения.

Ключевые слова: система здравоохранения, модель, реформа.

V.N. Lekhan, V.G. Ginsburg, E.V. Borvinko

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SEMASHKO MODEL AND A MODEL BASED IN THE REFORM OF THE HEALTH SYSTEM IN UKRAINE

The comparative analysis of the Semashko model's existing modifications in Ukraine and the model implemented in the framework of the reform of the health system in Ukraine is carried out. It is determined, that the new model has the main characteristics significantly different from existing before the reform. It is close to the most efficient health care systems, maintaining and developing the characteristics of an Ukrainian health care system.

Key words: health care system, the model, the reform.

PDF

Посилання

Таллиннская хартия: Системы здравоохранения для здоровья и благосостояния [Электронный ресурс] / Системы здравоохранения - здоровье - благосостояние : Европейская министерская конференция ВОЗ по системам здравоохранения, Таллинн, Эстония, 25-27 июня 2008 г. - Режим доступа : http://www.euro.who.int/--data/assets/pdf-file/0007/88612/E91438R.pdf.

Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в пользу инвес-тирования в системы здравоохранения / [Figueras J., McKee M., Lessof S. et al.]. - Всемирная организация здравоохранения, 2008. - 91 с.

Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров'я в Україні. Спільний звіт / [під заг. ред. В. М. Лехан, В. М. Рудого]. - К. : Вид-во Раєвського, 2005. - 168 с.

Лехан В. М. Стратегія розвитку охорони здоров'я: український вимір / В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко. - К. : Цифра, 2009. - 50 с.

Lekhan V. Ukraine: Health system review / V. Lekhan, V. Rudiy, E. Richardson // Health Systems in Transition. - 2010. - V. 12, № 8. - 183 р.

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 50-51.

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удоско-налення медичної допомоги : Закон України від 07.07.11 № 3611-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 14. - С. 86.

Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпро-петровській, Донецькій областях та місті Києві : Закон України від 07.07.11 № 3612-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 12-13. - С. 81.

Про екстрену медичну допомогу : Закон України від 05.07.12 № 5081-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 30. - С. 340.

Про затвердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетров -ській, Донецькій областях та м. Києві : Постанова КМУ від 24.10.12 № 1113.

The World Health Report. Health Systems Financing: the path to universal coverage / World Health Organization. - Geneva, 2010. - 128 p.

Салтман Р. Б. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий / Р. Б. Салтман, Дж. Фигейрас ; пер. с англ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2000. - 432 с.