Склад жирних кислот у сироватці крові у хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту, їхній взаємозв’язок
PDF

Ключові слова

ліпіди
жирні кислоти
сироватка крові
поліпи шлунка і кишечника

Анотація

Вивчали склад жирних кислот ліпідів у сироватці крові хворих із 1–2 поліпами кишечника чи шлунка на газорідинному хроматографі серії «Цвет-500» із плазмоіонізаційним детектором в ізотермічному режимі. Кількісну оцінку складу жирних кислот ліпідів у сироватці крові пацієнтів при поліпах кишечника чи шлунка проводили за методом нормування площ шляхом визначення піків їх метилових ефірів та їхньої частки. У хворих із 1–2 поліпами кишечника чи шлунка склад жирних кислот ліпідів змінювався і характеризувався зростанням сумарного вмісту ненасичених жирних кислот (у тому числі й поліненасичених) та зниженням сумарного вмісту насичених жирних кислот, що свідчить про порушення метаболізму ліпідів. Зміна спектра жирних кислот ліпідів у сироватці крові залежить від наявності чи відсутності поліпів у кишечнику чи шлунку, що свідчить про необхідність корекції складу жирних кислот при лікуванні даних хворих.

PDF

Посилання

Ливчак М. Я. Липидный обмен в легких / М. Я. Ливчак // Метаболизм легких при неспецифических заболеваниях органов дыхания. – Л., 1979. – С. 55–61.

Головенко О. В. Роль масляной кислоты в лечении органических и функциональных заболеваний толстой кишки / О. В. Головенко, И. Л. Халиф, А. О. Головенко // Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. – 2011. – № 3. – С. 20–29.

Канани Р. Возможные механизмы действия масляной кислоты при заболеваниях кишечника / Канани Р., Ди Констанцо М., Леоне Л. ; пер. с англ. Л. Матвеева // Здоров’я України. – 2011. – Вересень, 1.

Bocker U. Responsiveness of intestinal epithelial cell lines to lipopolysaccharide is correlated with Toll-like receptor 4 but not Toll-like receptor 2 or CD 14 expression / U. Bocker // Int. J. Colorectal. Dis. – 2003. – V. 18. – P. 25–32.

Патент на корисну модель 82296 Україна, МПК G 01 N 33/68. Спосіб оцінки запального процесу при поліпозі / Пікас П. Б., Полінкевич Б. С., Брюзгіна Т. С. ; заявник і власник патенту Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. – № U2013 02227 ; заявл. 22.02.13 ; опубл. 25.07.13, Бюл. № 14 (І кн.). – 7 с.

Сазоненко Л. В. Вивчення ліпідних показників сироватки крові у вагітних з прееклампсією в динаміці лікування / Л. В. Сазоненко, Я. М. Вітовський, Т. С. Брюзгіна // Медична хімія. – 2003. – № 1. – С. 86–88.

Гичка С. Г. Газохроматографический метод определения липидных показателей крови при ишемической болезни сердца / С. Г. Гичка, Т. С. Брюзгина, Г. М. Веретик // Український кардіологічний журнал. – 1998. – № 7–8. – С. 50–52.