Спектр жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень
PDF

Ключові слова

спектр жирних кислот
плазма
еритроцити крові
дисемінований туберкульоз легень

Анотація

Вивчали та оцінювали особливості змін спектра жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень, які не брали участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Було обстежено 103 здорові особи та 57 хворих на дисемінований туберкульоз легень. Склад жирних кислот фосфоліпідів у крові (плазмі та еритроцитах) визначали за методом газорідинної хроматографії на хроматографі «Цвет-500». Показано порушення метаболізму вищих жирних кислот у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень. Встановлено, що у здорових осіб спектр жирних кислот односпрямований у плазмі та еритроцитах крові. У хворих на дисемінований туберкульоз легень склад жирних кислот змінюється також односпрямовано у плазмі та еритроцитах крові: відмічено суттєве підвищення сумарного вмісту насичених жирних кислот на тлі зниженого сумарного вмісту ненасичених і поліненасичених жирних кислот. Проведено порівняльний аналіз вмісту окремих жирних кислот та сумарного рівня насичених, ненасичених і поліненасичених жирних кислот у плазмі та еритроцитах крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень, які не брали участі у лікуванні наслідків аварії на ЧАЕС, та визначено більшу чутливість еритроцитів до процесів перекисного окиснення ліпідів, що свідчить про можливість повноцінного використання еритроцитів для вивчення обміну ліпідів.

PDF

Посилання

Мажак К. Д. Роль і перспективи біохімічних досліджень у фтизіатрії / К. Д. Мажак // Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни : зб. матеріалів конф., 17–18 трав. 2007 р., м. Львів. – Львів, 2007. – С. 79–83.

Свободные радикалы в живых системах / [Ю. А. Владимиров, О. А. Азизова, А. И. Деев и др.] // Итоги науки и техники. Сер. Биофизика. – М. : ВИНИТИ, 1991. – Т. 29. – 249 с.

Барабой В. А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и при патологи : в 2 ч. / [Барабой В. А., Сутковой Д. А.] ; под ред. Ю. А. Зозули. – К. : Чернобыльинтеринформ, 1997. – Ч. 1. – 203 с.

Бурлакова Е. Б. Роль токоферола в перекисном окислении липидов биомембран / Е. Б. Бурлакова, С. А. Крамаков, Н. Г. Храпова // Биол. мембраны. – 1998. – № 2. – С. 137–167.

Сизоненко Л. В. Вивчення ліпідних показників сироватки крові у вагітних з прееклампсією в динаміці лікування / Л. В. Сизоненко, Я. М. Вітовський, Т. С. Брюзгіна // Медична хімія. – 2003. – № 1. – С. 86–88.

Способ газохроматографического определения липидов в конденсате выдыхаемого воздуха : информационное письмо / Е. В. Рыбакова, В. М. Сидельников, Т. С. Брюзгина, Э. Я. Кравченко. – 1991. – 2 с.

Спектр жирных кислот и уровень свободного холестерина в КВВ / Е. В. Рыбакова, В. М. Сидельников, Т. С. Брюзгина, Э. Я. Кравченко // Лабораторное дело. – 1991. – № 4. – С. 74–75.

Газохроматографический метод определения липидных показателей крови при ишемической болезни сердца / С. Г. Гичка, Т. С. Брюзгина, Г. М. Вретик, С. Н. Рева // Український кардіологічний журнал. – 1998. – № 7–8. – С. 50–52.