Застосування морфіну для післяопераційного знеболювання у геронтологічних хворих з політравмою
PDF

Ключові слова

аналгезія
геронтологічні пацієнти
політравма
інгібітор циклооксигенази
візуальна аналогова шкала
морфін

Як цитувати

Долженко, М. О. (2020). Застосування морфіну для післяопераційного знеболювання у геронтологічних хворих з політравмою. Медицина сьогодні і завтра, 75(2), 45–53. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/363

Анотація

Визначали ефективність і безпечність застосування морфіну для післяопераційного знеболювання геронтологічних хворих з політравмою. Обстежений 31 пацієнт у віці старше 60 років з наявністю скелетної політравми, які отримували як післяопераційне знеболювання морфін по 10 мг. Дослідження проводилось на 1-шу, 3-тю, 5-ту та 7-му доби після операції. Визначали рівень больових відчуттів за візуальною аналоговою шкалою, концентрацію маркерів стресу, медіаторів системної запальної відповіді і показників системи регуляції агрегатного стану крові, враховували добову потребу в анальгетиках, частоту їхнього введення, побічні ефекти препаратів для знеболювання та тривалість ефективної аналгезії. Виявили, що механізм знеболювання μ‑агоністом морфіном пов’язаний не з етіопатогенетичними ланками больового синдрому, а лише з перериванням ноцицептивної імпульсації.

PDF

Посилання

Актуальні проблеми геронтології та геріатрії : матеріали VІІ наук. конф. молодих вчених з міжнар. участю, присвяченої пам’яті академіка В. В. Фролькіса (Київ, 27 січ. 2006 р.). – К. : Ін-т геронтології, 2009. – 139 с.

Биологические механизмы старения : ІХ Междунар. симпозиум : тез. докладов (Харьков, 26–29 мая 2010 г.). – Харьков, 2010. – 78 с.

Войтенко В. П. Інвалідність в Україні: демографічні студії / В. П. Войтенко, Н. М. Кошель. – К. : Науковий світ, 2008. – 197 с.

Triage hyperglycemia as a prognostic indicator of major trauma / L. Paladino, R. A. Subramanian, S. Nabors [et al.] // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. – 2012. – Vol. 69, № 1. – P. 41–45.

Long-term survival and return on investment after non neurologic injury: implications for the elderly trauma patient / B. L. Zarzaur, L. J. Magnotti, M. A. Croce [et al.] // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. – 2012. – Vol. 69, № 1. – P. 93–98.

Fogerty M. D. Effect of preinjury statin use on mortality and septic shock in elderly burn patients / M. D. Fogerty, D. Efron, A. Morandi [et al.] // Journal of Trauma and Acute Care Surgery. – 2010. – Vol. 69, № 1. – P. 99–103.

Скороход В. М. Вікова фізіологія та валеологія / В. М. Скороход, Т. В. Скороход. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2008. – 224 с.

Асанов Е. О. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стресс: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.03.03 «Нормальна фізіологія» / Е. О. Асанов. – К., 2008. – 41с.

Котельников Г. П. Травматическая болезнь: клинико-патогенетическое, диагностическое и прогностическое значение изменений в системе гемостаза / Г. П. Котельников, В. А. Кондурцев // Клиническая медицина. – 1998. – № 1. – С. 31–34.

Побочные действия лекарств в пожилом и старческом возрасте / А. П. Викторов, В. И. Мальцев, Е. В. Матвеева, И. А. Логвина // Рациональная фармакотерапия. – 2007. – № 3 (04). – С. 42–55.

Возрастные изменения реологических свойств крови и функционального состояния эндотелия под влиянием нормобарической гипоксии / О. В. Коркушко, В. Ю. Лишневская, Г. В. Дужак [и др.] // Журн. АМН України. – 2009. – Т. 15, № 3. – С. 488–499.

Осложнения антибактриальной терапии в гериатрии / И. М. Белай, И. В. Русаков, А. И. Белай, Е. С. Пругло // Медичні перспективи. – 2009. – Т. 14, № 1. – С. 190–191.

Коркушко О. В. Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы при старении: матеріали Х Нац. конгресу кардіологів України (Київ, 23-25 вересня, 2009 р.) / О. В. Коркушко // Укр. кардіол. журнал. – 2009. – Дод. 1. – С. 233–237.