Аналіз феноменів ворожості і провини в осіб з різним рівнем психосоціального стресу, хворих на алкогольну залежність
PDF

Ключові слова

психосоціальний стрес
алкогольна залежність
ворожість
образа
підозрілість
відчуття провини

Як цитувати

Гапонов, К. Д. (2020). Аналіз феноменів ворожості і провини в осіб з різним рівнем психосоціального стресу, хворих на алкогольну залежність. Медицина сьогодні і завтра, 81(4), 57–66. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/341

Анотація

Досліджували особливості наявності й вираженості феноменів ворожості і провини у хворих на алкогольну залежність (АЗ) із різним рівнем психосоціального стресу. Для розуміння шляхів модифікації існуючих терапевтичних і реабілітаційних стратегій з урахуванням обтяжуючої дії зазначених феноменів на її формування й перебіг клініко-психопатологічним і психодіагностичним методами обстежено 312 чоловіків: 107 комбатантів, 89 вимушено переміщених осіб та 116 осіб – цивільних мешканців м. Харкова і Харківської області. Установлено, що хворим на АЗ різних соціальних груп та з різною вираженістю психосоціального стресу притаманними є наднормово завищений ступінь вираженості ворожості й відчуття провини. Крім того, установлено, що завищений ступінь ворожості є деструктивним патогномонічним для клінічної картини АЗ чинником, що справляє руйнівний вплив на психічний стан і рівень соціального функціонування індивідуума, і не має лінійного зв’язку з рівнем психосоціального стресу, притаманного хворим. Ступінь вираженості відчуття ворожості зворотно співвідноситься з рівнем психосоціального стресу: зі зростанням рівня стресу кількість осіб із підвищеним ступенем відчуття провини зменшується, а найбільш поширеним відчуття провини виявляється в осіб із легким психосоціальним стресом. Дійшли висновку, що феномени ворожості і провини є одночасно предикторами і похідними в структурі АЗ, що створює порочне коло їхніх патологічних взаємовпливів.

PDF

Посилання

Басс А. Психология агрессии / А. Басс // Вопросы психологии. – 1967. –№ 3. – С. 60–67.

Изард К. Эмоции человека / К. Изард , [пер. с англ. Д. В. Ольшанский, С. В. Квасовец]. – М. : МГУ, 1980. – 440 с.

Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии / В. А. Жмуров. – М. : Джангар, 2010. – 864 с.

Психиатрический словарь / В. С. Первый, В. Ф. Сухой, Е. Г. Гриневич, М. В. Маркова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – С. 122.

Leiker M. A link between hostility and disease: Poor health habits? / M. Leiker, B. J. Hailey // Behavioral medicine. – 1988. – Vol. 3. – P. 129–133.

Smith T. W. Hostility and health: Current status of a psychosomatic hypothesis / T. W. Smith // Health Psychology. – 1992. – Vol. 11. – P. 139–150.

Ениколопов С. Н. Враждебность и проблема здоровья человека / С. Н. Ениколопов, А. В. Садовская // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2000. – № 7. – С. 59–64.

Ениколопов С. Н. Враждебность в клинической и криминальной психологии / С. Н. Ениколопов // Национальный психологический журнал. – 2007. – № 1 (2). – С. 33–39.

Williams R. B. Jr. The health consequences of hostility / R. B. Jr. Williams, J. C. Barefoot, R. B. Shekelle // Anger and hostility in cardiovascular and behavioral disorders / ed. by M. A. Chesney, R. H. Rosenman. – Washington, DC : Hemisphere, 1985. – Р. 173–185.

Охматовская А. В. Психологические особенности враждебности у больных с психосоматическим заболеванием (Бронхиальная астма) : дис. на соискание ученой степени канд. психол. наук : спец. 19.00.04 / Охматовская Анна Владимировна. – М., 2001. – 120 c.

Epstein S. The self-concept revised, or a theory of a theory / S. Epstein // American Psychologist. – 1973. – Vol. 28. – Р. 404–416.

Hostility and irritable mood in panic disorder with agoraphobia / G. A. Fava, S. Grandi, C. Rafanelli [et al.] // Journal of Affective Disorders. – 1993. – Vol. 29 (4). – P. 213–217.

Blackburn I. M. The pattern of hostility in affective illness / I. M. Blackburn // British Journal of Psychiatry. – 1974. – Vol. 125. – P. 141–145.

Hostility in depression / J. K. Moreno, M. J. Selby, A. Fuhriman, G. D. Laver // Psychol. Rep. – 1994. – Vol. 75, issue 3. – Р. 1391–1401.

Кузнецова С. О. Психологические особенности враждебности при шизофрении и аффективных расстройствах / С. О. Кузнецова, С. Н. Ениколопов // Психиатрия. – 2007. – № 1 (25). – С. 35–39.

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 1999. – С. 19.

Соколова Э. А. Психологические проблемы человека и социальной группы / Э. А. Соколова. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. – 232 с.

Ананова І. В. Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини / І. В. Ананова, І. В. Ващенко // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2016. – Вип. 34. – С. 31–45.

Маркозова Л. М. Уровень враждебности и агрессивности как критерий качества ремиссии у лиц с алкогольной зависимостью [Электронный ресурс] / Л. М. Маркозова, Л. Н. Пайкова // Актуальные вопросы современной психиатрии и наркологии : сборник научных работ Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины и Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи), посвящённый 210-летию Сабуровой дачи / под общ. ред. П. Т. Петрюка, А. Н. Бачерикова. – Киев–Харьков, 2010. – Т. 5. – Режим доступа : http://www.psychiatry.ua/books/actual/paper062.htm.

Ольхова А. О. Особливості клінічної картини у хворих з ПТСР / А. О. Ольхова, Е. О. Павлічук // Медицина третього тисячоліття : збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків, 22–24 січня 2018 р.). – Харків, 2018. – C. 264–265.

Інформаційний лист МОЗ України № 249-2018. Спосіб діагностики клінічної специфіки і прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом і рівнем психосоціального стресу / Гапонов К. Д., Сосін І. К., Гончарова О. Ю., Маркова М. В. – К., 2018. – 4 с.

Хван А. А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки / А. А. Хван, Ю. А. Зайцев, Ю. А. Кузнецова // Психологическая диагностика. – 2008. – № 1. – С. 35–58.