Вплив модифікованої неоад’ювантної хіміопроменевої терапії на виживаність хворих з низькодиференційованим і анапластичним раком щитоподібної залози
PDF

Ключові слова

низькодиференційований рак щитоподібної залози
морфологічна діагностика
неоад’ювантна хіміопроменева терапія

Анотація

Наведено морфологічну оцінку впливу модифікованої неоад’ювантної хіміопроменевої терапії, а також оцінку трирічної виживаності у хворих на низькодиференційований і недиференційований (анапластичний) рак щитоподібної залози. Основна група з 20 хворих отримувала модифіковану неоад’ювантну хіміопроменеву терапію, група порівняння з 18 пацієнтів на першому етапі – хірургічне лікування. Завдяки проведенню модифікованої неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на низькодиференційований і недиференційований рак щитоподібної залози рівень радикальних операцій удалось підвищити до 65 % випадків, що позитивно вплинуло на подальший прогноз виживання цих хворих. При мікроскопічному дослідженні з макроскопічною характеристикою визначено морфологічний бал злоякісності в групах за матеріалами післяопераційних хірургічних досліджень. Використовували метод лікування хворих з низькодиференційованим тиреоїдним раком, який ґрунтується на неоад’ювантному променевому лікуванні з радіомодифікацією доцетакселом. При аналізі трирічної безрецидивної і загальної виживаності хворих установлено, що завдяки застосуванню розробленого методу хірургічне лікування проведено більш радикально, частота рецидивів знижена на 34,80 % та трирічна виживаність підвищена пацієнтів на 27,15 %.

PDF

Посилання

Рак в Україні, 2014–2015. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби : бюл. нац. канцер-реєстру України [Електронний ресурс] / Національний інститут раку ; [гол. ред., д-р мед. наук О. О. Колеснік]. – К., 2016. – № 17. – С. 62–63. – Режим доступу : http://www.ncru.inf.ua/publications/ BULL 17/PDF.

Абросимов А. Ю. Низкодифференцированный рак щитовидной железы / А. Ю. Абросимов, А. В. Сидорин, А. П. Шинкаркина // Архив патологии. – 2014. – Т. 76, № 2. – С. 48–54.

Hannallah J. Comprehensive literature review: recent advances in diagnosing and managing patients with poorly differentiated thyroid carcinoma / J. Hannallah, J. Rose, M. A. Guerrero // International Journal of Endocrinology. – 2013. – Vol. 2013. – 317487. – DOI : 10.1155/2013/317487.

Poorly differentiated carcinomas of the thyroid with trabecular, insular, and solid patterns: a clinicopathologic study of 183 patients / M. Volante, S. Landolfi, L. Chiusa [et al.] // Cancer. – 2004. – Vol. 100 (5). – P. 950–957.

Гаврилюк Д. В. Трудности в диагностике недифференцированного (анапластического) рака щитовидной железы / Д. В. Гаврилюк, Ю. А. Дыхно, Ф. Б. Хлебникова // Сибир. мед. обозрение. – 2013. – № 2. – С. 86–88.

Оценка ответа злокачественных опухолей щитовидной железы на противоопухолевую терапию / Ю. А. Винник, В. Н. Горбенко, А. Р. Васько, В. В. Гаргин // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – № 1 (62). – С. 144–149.

Poorly differentiated thyroid carcinomas defined on the basis of mitosis and necrosis: a clinicopathologic study of 58 patients / D. Hiltzik, D. L. Carlson, R. M. Tuttle [et al.] // Cancer. – 2006. – Vol. 106 (6). – P. 1286–1295.

Пат. 9256/ЗУ/17 Україна, МПК (2017.01) A61N 5/00, A61K 31/00, A61Р 5/00. Спосіб хіміопроменевого лікування місцево-поширеного низькодиференційованого раку щитоподібної залози на передопераційному етапі / Васько А. Р., Віннік Ю. О., Гаргін В. В., Горбенко К. В.; заявник і патентовласник Харківський національний медичний університет. – № u 2017 00851 ; заявл. 30.01.17 ; опубл. 12.06.17, Бюл. № 11. – 8 c.

Горбенко В. Н. Морфологический балл злокачественности различных гистологических вариантов карцином щитовидной железы / В. Н. Горбенко, А. Ф. Яковцова, Е. В. Кихтенко // Медицина сьогодні і завтра. – 2006. – № 1. – С. 22–25.