Порівняльна характеристика агресивності та її складових у хворих на алкогольну залежність з різним рівнем психосоціального стресу
PDF

Ключові слова

психосоціальний стрес
алкогольна залежність
фізична агресія
роздратованість
вербальна агресія
індекс агресивності

Анотація

Визначали особливості структури й вираженості агресивності у хворих на алкогольну залежність з різним рівнем психосоціального стресу. Для розуміння шляхів модифікації існуючих терапевтичних і реабілітаційних стратегій з урахуванням обтяжуючої дії зазначеного феномена на її формування й перебіг протягом 2014–2018 років клініко-психопатологічним і психодіагностичним методами обстежено 312 чоловіків, хворих на алкогольну залежність: 107 комбатантів, 89 вимушено переміщених осіб та 116 осіб – цивільних мешканців м. Харкова й Харківської області. Встановлено тенденцію до лінійного зв’язку між вираженістю агресивності і психосоціального стресу: зі збільшенням рівня стресу підвищується ступінь усіх складових агресивності, проте підвищення вираженості роздратування й вербальної агресії більше, ніж фізичної агресії. Визначено закономірність збільшення агресивності зі зростанням вираженості алкогольної залежності, причому як з потяжченням загальної клінічної симптоматики (коефіцієнт кореляції між показниками AUDIT і індексом агресивності становить r=0,887), так і зі специфікою проявів синдрому відміни (коефіцієнт кореляції між показниками SADQ-C і індексом агресивності становить r=0,743). Виявлені закономірності необхідно враховувати при розробці лікувально-реабілітаційних і профілактичних заходів осіб, що страждають на алкогольну залежність.

PDF

Посилання

29 % українців вживають алкоголь для зняття стресу – опитування [Електронний ресурс] // УНІАН. – 2013. – Режим доступу : https://www.unian.ua/society/832972-29-ukrajintsiv-vjivayut-alkogol-dlya-znyattya-stresu-opituvannya.html.

Марута Н. О. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання / Н. О. Марута, М. В. Маркова // Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 3 (84). – С. 21–28.

Маркова М. В. Постстресові дезадаптивні стани на тлі соціальних змін: аналіз проблеми / М. В. Маркова, П. В. Козира // Медична психологія. – 2015. – № 1 (37). – С. 8–13.

The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / Theo Vos, Christopher J. L. Murray, Emmanuela Gakidou [et al.] // Lancet Psychiatry. – 2018. – pii: S2215-0366(18)30337-7. – DOI: 10.1016/S2215-0366(18)30337-7.

Cadet J. L. Epigenetics of stress, addiction, and resilience: therapeutic implications / J. L. Cadet // Molecular Neurobiology. – 2016. – Vol. 53 (1). – P. 545–560.

Palmisano M. Epigenetic mechanisms of alcoholism and stress-related disorders / M. Palmisano, S. C. Pandey // Alcohol. – 2017. – Vol. 60. – P. 7–18.

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти / К. Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2016. – Т. 24, вип. 4 (89). – С. 54–60.

Гапонов К. Д. Алкогольна залежність і соціальний стрес: біохімічні, нейрофізіологічні і психосоціальні механізми взаємовпливу / К. Д. Гапонов // Український вісник психоневрології. – 2018. – Т. 26, вип. 1 (94). – С. 104–109.

Психологические тесты для профессионалов / [авт.-cост. Н. Ф. Гребень]. – Минск : Современная школа, 2007. – 496 с.

Наркологія : [національний підручник / за ред. проф. І. К. Сосіна, доц. Ю. Ф. Чуєва]. – Харків : Колегіум, 2014. – 1428 с.

AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care / Th. F. Babor, J. C. Higgins-Biddle, J. B. Saunders, M. G. Monteiro. – [2nd ed.]. – WHO/MSD/MSB/01.6a, 2001. – 38 р.

Stockwell T. The measurement of alcоhоl dependence and impaired control in community samples / T. Stockwell, T. Sithavan, D. McGrath // Addiction. – 1994. – Vol. 89. – P. 167–174.

Інформаційний лист МОЗ України № 249-2018. Спосіб діагностики клінічної специфіки і прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом і рівнем психосоціального стресу / К. Д. Гапонов, І. К. Сосін, О. Ю. Гончарова, М. В. Маркова. – К., 2018. – 4 с.

Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – СПб. : Питер, 2009. – 336 с.

Хван А. А. Опыт стандартизации опросника измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и А. Дарки / А. А. Хван, Ю. А. Зайцев, Ю. А. Кузнецова // Психологическая диагностика. – 2008. – № 1. – С. 35–58.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм ; [пер. с англ. Э. М. Телятникова, Т. В. Панфилова]. – М. : АСТ, 2004. – 635 с.