Дослідження нижньої щелепи і елементів скронево-нижньощелепного суглоба як складових ложа привушної слинної залози у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку
PDF

Як цитувати

Лаврів, Л. (2012). Дослідження нижньої щелепи і елементів скронево-нижньощелепного суглоба як складових ложа привушної слинної залози у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку. Медицина сьогодні і завтра, 56(3-4), 18-25. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/237

Анотація

УДК 611.716.3/4:611.316:611.013

Л.П. Лаврів

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

ДОСЛІДЖЕННЯ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ І ЕЛЕМЕНТІВ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА ЯК СКЛАДОВИХ ЛОЖА ПРИВУШНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ У ТРЕТЬОМУ ТРИМЕСТРІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

За допомогою комплексу морфологічних методів дослідження вивчена морфологічна характеристика нижньої щелепи і скронево-нижньощелепного суглоба в третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку. Описано гістологічні особливості диференцію вання і взаємовідношень складових їх структур у зазначеній віковій групі.

Ключові слова: ложе привушної слинної залози, нижня щелепа, скронево-нижньо щелепний суглоб, пренатальний період онтогенезу, людина.

Л.П. Лаврив

ИССЛЕДОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ЭЛЕМЕНТОВ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОЖА ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

С помощью комплекса морфологических методов исследования изучена морфологическая характеристика нижней челюсти и височно-нижнечелюстного сустава в третьем триместре внутриут робного развития. Описаны гистологические особенности дифференцировки и взаимоотношений составляющих их структур в указанной возрастной группе.

Ключевые слова: ложе околоушной слюнной железы, нижняя челюсть, височно-нижнече люстной сустав, пренатальный период онтогенеза, человек.

L.P. Lavriv

STUDY OF THE MANDIBLE AND ELEMENTS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT AS COMPONENTS OF LODGE PAROTID GLAND IN THE THIRD TRIMESTER INTRAUTERINE DEVELOPMENT

With the help of a complex of the morphological method examined morphological characteristics of the mandible and temporomandibular joint in the third trimester of fetal development. The histological features of differentiation and relationship of their component structures in this age group is described.

Key words: bed of the parotid gland, mandible, temporomandibular joint, prenatal period of ontogenesis, man.

Поступила 25.07.12

PDF

Посилання

Володин Н. Н. Перинатальная медицина: проблемы, пути и условия их решения / Н. Н. Во-лодин // Педиатрия. — 2004. — № 5. — С. 18-23.

Ахтемійчук Ю. Т. Перинатальна анатомія як напрям наукових досліджень / Ю. Т. Ахте мійчук // Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології : матеріали 2-го наук. симпо-зіуму (21 травня 2010 р., Чернівці). — Чернівці, 2010. — С. 5-7.

Sadler T. W. Langman's medical embryology / T. W. Sadler. — Philadelphia, Baltimore, New York, Toronto : Wippincott Williams Wilkins, 2004. — 534 p.

Гузік Н. М. До питання ембріогенезу слинних залоз людини / Н. М. Гузік // Клін. анатомія та операт. хірургія. — 2005. — Т. 4, № 2. — С. 50-51.

Лаврів Л. П. Варіант додаткової частки привушної слинної залози у плода 7-го місяця внутрішньоутробного розвитку / Л. П. Лаврів // Вісн. проблем біології і медицини. — 2012. — Вип. 2, т. 2 (93). — С. 198-201.

Лаврів Л. П. Морфогенез привушної слинної залози у зародковому і передплодовому періодах онтогенезу людини / Л. П. Лаврів // Хист : Всеукр. мед. журн. молод. вчених : IX міжнар. мед.-фарм. конф. студ. і молодих вчених, м. Чернівці, 4-6 квітня 2012 р. : матеріали конф. — Чернівці, 2012. — Вип. 14. - С. 156.

Слободян О. М. Сучасні відомості про будову привушно-жувальної ділянки в перинатальному періоді онтогенезу / О. М. Слободян, А. І. Калинчук // Вісн. проблем біології і медицини. — 2011. — Вип. 2, т. 1. — С. 42-45.

Лаврів Л. П. Морфологічні передумови розвитку природжених вад привушної слинної залози / Л. П. Лаврів, І. Ю. Олійник // Клін. анатомія та операт. хірургія. — 2012. — Т. 11, № 1 (39). — С. 91-94.

Рябоконь Е. Н. Головка нижней челюсти височно-нижнечелюстного сустава человека (часть III) / Е. Н. Рябоконь // Стоматолог. — 2008. — № 2 (117). — С. 26-31. — Режим доступа к журналу : http://www.100matolog.com.ua/archive/2008/2/golov-28n.php

Ben-Ami Y. Structural characterization of the mandibular condyle in human fetuses: light and electron microscopy studies / Y. Ben-Ami, D. Lewinson, M. Silbermann // Acta Anat. — 1992. — V. 145. — P. 79-87.