Топографо-анатомічні особливості борозн присередньої поверхні потиличної частки головного мозку
PDF

Ключові слова

головний мозок
потилична частка
борозни великого мозку

Як цитувати

Трач, О., Шиян, Д., Терещенко, А., & Ладна, І. (2020). Топографо-анатомічні особливості борозн присередньої поверхні потиличної частки головного мозку. Медицина сьогодні і завтра, 84(3), 9–15. https://doi.org/10.35339/msz.2019.84.03.02

Анотація

Комплексом макромікроскопічних методів установлено особливості борозн присередньої поверхні потиличної частки головного мозку. Використано макромікроскопічний, морфометричний, топографо-анатомічний методи та статистичний аналіз. Борозни присередньої поверхні потиличної частки головного мозку класифіковані як постійні, типові та непостійні. Комплекс анатомічних структур присередньої поверхні потиличної частки головного мозку включає в себе тім’яно-потиличну й острогову борозни, клин, пташину острогу та додаткові борозни. Тім’яно-потилична й острогова борозни поділені на відрізки: задній (дистальний відросток), передній (проксимальний відросток), загальний (загальна ніжка). Тім’яно-потилична борозна поєднується з переднім кінцем острогової борозни у 98,5 %. Довжина тім’яно-потиличної борозни становить min 16,0 мм, max 58 мм, М=35,8 мм, глибина – відповідно min 9,0 мм, max 43,0 мм, М=24,3 мм. Установлено, що у 35 % випадків задній кінець острогової борозни не досягає верхівки (кута) потиличної частки великого мозку на min 2,0 мм, max 14,0 мм, М=7,8 мм. У 43 % задній кінець острогової борозни роздвоюється. Відстань між заднім кінцем острогової борозни й верхнім кінцем тім’яно-потиличної борозни дорівнює min 18,0 мм, max 64,00 мм, М=39,8 мм. Довжина острогової борозни становить min 37 мм, max 79 мм, М=54 мм. Глибина передньої частини острогової борозни коливається від min 8,0 мм до max 36,0 мм, у середньому становить М=20,7 мм; глибина задньої частини – min 5,0 мм, max 22,0 мм, М=12,8 мм.

https://doi.org/10.35339/msz.2019.84.03.02
PDF

Посилання

Tsekhmistrenko T.A., Vasilieva V.A., Shumeiko N.S. (2012). Mezhpolusharnaia asimmetriia v razvitii somatosensornoi lobnoi i zritelnoi kory bolshoho mozha cheloveka v postnatalnom ontoheneze [The cerebral hemispheric asymmetry of human somatosensory, frontal and visual cortex in postnatal ontogenesis]. Astrakhanskii meditsinskii zhurnal – Astrakhan Medical Journal, issue 4, pp. 264–266 [in Russian].

Heins D.E. (2008). Neiroanatomiia: atlas struktur, srezov i sistem [Neuroanatomy: an atlas of structures, sections, and systems]. Moscow: Logosfera, 344 p. [in Russian].

Baibakov S.Ye., Haivoronskii I.V., Haivoronskii A.I. (2009). Sravnitelnaia kharakteristika morfometricheskikh parametrov holovnoho mozha u vzrosloho cheloveka v period zreloho vozrasta (po dannym mahnitno-rezonansnoi tomohrafii) [Comparative characteristics of morphometric parameters of the brain in an adult during adulthood according (to magnetic resonance imaging)]. Vestnik Sankt-Peterburhskoho universiteta. Seriia Meditsina – Vestnik of Saint Petersburg University. Medicine Series, issue 1, pp. 111–117 [in Russian].

Boholepova I.N., Krotenkova M.V., Malofeieva L.I., Konovalov R.N., Ahapov P.A. (2010). Arkhitektonika kory mozha cheloveka: MRT-atlas [Architectonics of the Human Cortex: magnetic resonance therapy atlas]. Moscow: Atmosfera, 216 p. [in Russian].

Zimushkina N.A., Kosareva P.V., Cherkasova V.H., Khorinko V.P. (2013). Histolohicheskaia i morfometricheskaia kharakteristika hippokampa v razlichnyie vozrastnyie periody [Histological and morphological hippocamp characteristics in different age periods]. Permskii meditsinskii zhurnal – Perm Medical Journal, vol. 30, № 1, pp. 98–103 [in Russian].

Isaiev P.O. (1960). K anatomii borozd holovnoho mozha detei hrudnoho vozrasta [To the anatomy of the grooves of the brain of infants]. Proceedings from Sbornik rabot Kazakhskoho respublikanskoho nauchnoho obshchestva anatomov, histolohov i embriolohov, posviashchennyi 40-letiiu Kazakhskoi SSR (Vol. 2) [the Kazakh Republican Scientific Society of Anatomists, Histologists and Embryologists dedicated to the 40th anniversary of the Kazakh SSR (Vol. 2)]. (pp. 99–119). Alma-Ata [in Russian].

Tukhtaboiev I.T. (2003). Vozrastnyie i individualnyie izmeneniia tsitoarkhitektoniki korkovykh polei 17, 18, 19 zatylochnoi oblasti v levom i pravom polushariiakh mozha cheloveka [Age-related and individual changes in the cytoarchitectonics of the cortical fields 17, 18, 19 of the occipital region in the left and right hemispheres of the human brain]. Doctor’s thesis. Moscow, 215 p. [in Russian].

Lavrov V.V. (2010). Mezhpolusharnaia asimmetriia i opoznaniie nepolnykh izobrazhenii pri izmenenii emotsionalnoho sostoianiia [Interhemispheric asymmetry and identification of incomplete images at change of the emotional state]. Sensornyie sistemy – Sensory Systems, vol. 24, № 1, pp. 41–50 [in Russian].

Seroukh O.H., Maslovskii S.Yu. (2009). Osobennosti mezhpolusharnoi asimmetrii neirono-hlialno-kapilliarnykh otnoshenii manualnoi oblasti posttsentralnoi izviliny kory holovnoho mozha cheloveka [The characteristic of interhemispheric asymmetry neuronal-glial-capillary interactions in manual region of poscentral gyrus of the human brain’s cortex]. Svit medytsyny ta biolohii – World of Medicine and Biology, vol. 5, № 4, pp. 45–47 [in Russian].

Cardin V., Smith A.T. (2010). Sensitivity of human visual and vestibular cortical regions to egomotion-compatible visual stimulation. Cerebral Cortex, vol. 20, № 8, pp. 1964–1973, https://doi.org/10.1093/cercor/bhp268.

Johnson C.L., McGarry M.D.J., Gharibans A.A., Weaver J.B., Paulsen K.D., Wang H. et al. (2013). Local mechanical properties of white matter structures in the human brain. NeuroImage, vol. 79, pp. 145–152, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.04.089.

Vovk Yu.N., Vovk O.Yu. (2016). Perspektivy i novyie napravleniia ucheniia ob individualnoi anatomicheskoi izmenchivosti [Prospects and new directions of the doctrine about individual anatomical variability]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Bulletin of Problems in Biology and Medicine, issue 2, vol. 1 (128), pp. 376–379 [in Russian].