Медицина граничних станів та нова парадигма охорони здоров’я
PDF

Ключові слова

медицина граничних станів
охорона здоров’я
нова парадигма
донозологія
профілактична медицина

Анотація

На підставі аналізу стану та тенденцій розвитку світової та вітчизняної медицини обґрунтована неминучість зміни існуючої парадигми охорони здоров’я. Власні наукові розробки теоретичного та експериментального характеру дозволяють стверджувати, що найбільш перспективною методологічною основою моделі майбутньої вітчизняної системи охорони здоров’я є медицина граничних станів.

PDF

Посилання

. Health policy responses to the financial crisis in Europe / P. Mladovsky, D. Srivastava, J. Cylus [et al.] // World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. – 2012. – Режим доступу:

http://www.euro.who.int

Обзор социальных детерминант и разрыва по показателям здоровья в Европейском регионе ВОЗ (заключительный доклад). – Копенгаген, 2014. – 274 с.

Доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2012 г.: Курс на благополучие / Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро. – 2012. – 45 с. – Режим доступа:

euro.who.int.

EUROSTAT 2013. Statistics database [Онлайн]. European Commission. – Available: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Vlachadis N. Increase in stillbirths in Greece is linked to the economic crisis / N. Vlachadis, E. Kornarou. – BMJ. – 2013. – V. 346. – P. f1061.

Таранюк Г. П. Кризис здравоохранения в Украине: институциональный аспект / Г. П. Таранюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – № 1. – С. 167–168.

Досвід розбудови регіональних систем охорони здоров’я: Дніпропетровська область / В. Г. Гінзбург, В. М. Лехан, Я. С. Березницкий [та ін.] // Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – К., 2010. – С. 254–268.

Крячкова Л. В. Медико-соціальне обґрунтування системи забезпечення чутливості охорони здоров’я до очікувань населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / Л. В. Крячкова. – Харків, 2015. – 44 с.

Шарабчиев Ю. Т. Новая парадигма здравоохранения: причины, обуславливающие необходимость смены парадигмы / Ю. Т. Шарабчиев // Медицинские новости. – 2005. – № 3. – С. 11–22.

Комаров Г. А. От новой парадигмы здравоохранения к государственно-общественной системе здравоохранения / Г. А. Комаров // Медицинский онлайн журнал для врачей и пациентов. – Режим доступа :

http://www.medcom.spb.ru/publ/info/1056

Шарман А. Персональная медицина: новая парадигма здравоохранения: Выступление на TEDx Nazrabayev University, 30 января 2013 г. / А. Шарман. – Режим доступа :

http://www.zdrav.kz.

Кун Томас. Структура наукових революцій / Томас Кун. – К. : Port-Royal, 2001. – 228 с.

Шарабчиев Ю. Т. Новая парадигма здравоохранения и основные направления адекватных реформ / Ю. Т. Шарабчиев, Т. В. Дудина // Медицинские новости. – 2006. – № 11. – С. 66–79.

Лісовий В. М. Медицина граничних станів: теорія і практика донозологічної діагностики / В. М. Лісовий, В. А. Капустник, В. О. Коробчанський // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 2 (3). – С. 49–60.

Кошель Н. Ф. Проблемы гигиенической донозологической диагностики в современной медицине / Н. Ф. Кошель, М. П. Захаренко, Г. В. Селюжицкий // Гигиена и санитария. – 1992. – № 11 (12). – С. 14–17.

Бачериков Н. Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н. Е. Бачериков, М. П. Воронцов, Э. И.Добромиль. – К.: Здоров’я, 1988. – 165 с.

Сердюк А. М. Гігієнічна наука – від сучасності до майбуття / А. М.Сердюк // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з’їзду гігієністів України (21 вересня 2012, Львів). – Львів, 2012. – С. 5–8.

Трахтенберг И. М. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека / И. Трахтенберг, А. Поляков. – К.: Авіценна, 2007. – 272 с.

Сергета І. В. Донозологічні зрушення у стані психічного здоров’я: сучасні психогігієнічні підходи до тлумачення, діагностики та оцінки / І. В. Сергета // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – № 3 (4). – С. 36–49.

Вітріщак С. В. Гігієнічні основи психодіагностики та реабілітації соціально дезадаптованих дітей : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : спец. 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» / С. В. Вітріщак. – К., 2009. – 37 с.

Солопова М. А. Гален. / М. А. Солопова // Античная философия: Энциклопедический словарь. – М., 2008. – С. 245–251.

Бихимические аспекты экологической патологии, связанной с химическим загрязнением поверхностных источников водоснабжения / Н. Г. Щербань, В. И. Жуков, В. В. Мясоедов, Ю. К. Резуненко. – Харьков : Раритеты Украины, 2011. – 176 с.

Капустник В. А. Інтенсивність вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації у хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи / В. А. Капустник., О. Г. Мельник // Медицина сьогодні і завтра. – 2012. – № 3–4. – С. 158–162.

Завгородній І. В. Кріотоксикологія – право на існування / І. В. Завгородній, Р. О. Бачинський // Сучасні проблеми токсикології. – 2011. – № 5 (55). – С. 41.

Коробчанский В. А. Биохимические критерии донозологической и ранней клинической диагностики вибрационной болезни под действием локальной вибрации / В. А. Коробчанский, И. В. Новикова, О. И. Герасименко // Медицина сьогодні і завтра. – 2011. – № 4 (53). – С. 139–144.

Коробчанський В. О. Психогігієнічна характеристика властивостей особистості студентів вищих медичних навчальних закладів / В. О. Коробчанський, О. Г. Резниченко// Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий простір : матеріали Всеук. навч.-наук. конференції (21–22 травня 2009 р., Тернопіль). – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2009. – С. 93–95.

Старусєва В. В. Проблема організації системи гігієнічного контролю за функціонуванням шкіл сприяння здоров’ю в Україні / В. В. Старусєва // Гігієна населених місць. – 2004. – Вип. 43. – С. 26.

Клюшин Д. А. Доказательная медицина. Применение статистических методов / Д. А. Клюшин, Ю. И. Петунин. – М. : Диалектика, 2007. – С. 320.

Алексеев В. А. Проблемы здравоохранения США и предпринимаемая реформа / В. А. Алексеев, К. Н. Борисов, С. В. Рожецкая // Научно-практический медицинский журнал. – 2011. – Т. 2. (1). – Режим доступа:

http://www.rosmedportal.com.