Стан здоров’я та фізична підготовка студентів і курсу дрогобицького державного педагогічного університету

Анотація

УДК 613:378.037:371.72

О.Р. Волошин

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Показано результати дослідження стану здоров’я та фізичної підготовки студентів-першокурсників університету. Під час досліджень були використані документи медичної групи, результати тестування учнів та анкети для визначення біологічного віку. Дійшли висновку про погіршення стану здоров’я та фізичну підготовленість першокурсників, що жили в сільській місцевості до вступу в університет, порівняно зі студентами, які проживали у місті.

Ключові слова: фізичні умови, першокурсники, вищий навчальний заклад, стан здоров’я.


Е.Р. Волошин

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ І КУРСА ДРОГОБЫЧСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Показаны результаты исследования состояния здоровья и физической подготовленности студентов-первокурсников университета. Во время исследований были использованы документы медицинской группы, результаты тестирования учащихся и анкеты для определения биологического возраста. Сделан вывод об ухудшении здоровья и физической подготовленности первокурсников, живших в селе до поступления в университет, по сравнению со студентами, которые жили в городе.

Ключевые слова: физические условия, первокурсники, вуз, состояние здоровья.


O.R. Voloshyn

HEALTH AND PHYSICAL READINESS OF THE FIRST-YEAR STUDENTS OF DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
The results of investigation of health and physical conditions of the first-year university students are shown. During the researches there were used the documents of the medical group, results of testing the students and the questionnaire for the definition of the biological age. It is make a conclusion about the worse health and physical conditions of the first-year students, who lived in the country before entering the university comparing with the students who lived in town.

Key words: physical conditions, first-year university students, health conditions.

Поступила 19.03.14

PDF

Посилання

Закопайло С. А. Виховання у старшокласників цінностей здорового способу життя на уроках фізичної культури / С. А. Закопайло // Теорія і практика фізичного виховання. – 2001. – № 1–2. – С. 7–10.

Панчук Н. С. Технология активного обучения как фактор повышения мотивации здоро-вьесбережения студентов вуза / Н. С. Панчук // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. – 2010. – № 3. – С. 55–57.

Баевский Р. М. Прогнозирование состояния на грани норм и патологий / Р. М. Баевский. – М. : Медицина, 1979. – 296 с.

Баевский Р. М. Измерьте ваше здоровье / Р. М. Баевский, С. Г. Гуров. – М. : Сов. Россия, 1988. – 96 с.

Войтенко В. П. Здоровье здоровых. Введение в санологию / В. П. Войтенко. – К. : Здоров’я, 1991. – 245 с.

Круцевич Т. Ю. Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 1999. – 230 с.

Присяжнюк С. Критерії оцінювання успішності студентів з предмета фізичне виховання / С. Присяжнюк // Фізичне виховання в школі. – 2003. – № 2. – С. 35–38.