Судово-медичне значення посмертної імуногістохімічної активності тканин на прикладі визначення фібронектину в травмованих м'язах і шкірі
PDF

Як цитувати

Кісь, А. (2012). Судово-медичне значення посмертної імуногістохімічної активності тканин на прикладі визначення фібронектину в травмованих м’язах і шкірі. Медицина сьогодні і завтра, 56(3-4), 36-42. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/240

Анотація

УДК 340.66:616.5+616.74]-001-091.8

А.В. Кісь

Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи

СУДОВО-МЕДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОСМЕРТНОЇ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТКАНИН НА ПРИКЛАДІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІБРОНЕКТИНУ В ТРАВМОВАНИХ М'ЯЗАХ І ШКІРІ

Досліджено імуногістохімічну активність тканин трупа в експерименті на щурах залежно від умов перебування дослідного матеріалу через різний час, що пройшов з настання смерті. Порівняно зажиттєві та посмертні ушкодження шляхом визначення оптичної щільності фібронектину. Отримані результати свідчать про можливість використання макрогістохімічних експрес-методів для диференціації зажиттєвих і посмертних ушкоджень при судово-медичній експертизі.

Ключові слова: судово-медична експертиза, труп, імуногістохімія, зажиттєвість, посмертний, ушкодження, фібронектин.

А.В. Кись

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОСМЕРТНОЙ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТКАНЕЙ НА ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИБРОНЕКТИНА В ТРАВМИРОВАННЫХ МЫШЦАХ И КОЖЕ

Исследована иммуногистохимическая активность тканей трупа в эксперименте на крысах в зависимости от условий пребывания исследуемого материала и времени, которое прошло с момента наступления смерти. Произведено сравнение прижизненных и посмертных повреждений путем определения оптической плотности фибронектина. Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования макрогистохимических экспресс-методов для дифференциации прижизненных и посмертных повреждений в судебно-медицинской экспертизе.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, труп, иммуногистохимия, прижизнен ность, посмертный, повреждение, фибронектин.

A.V. Kis

FORENSIC MEDICAL VALUE of POSTMORTEM IMMUNOHISTOCHEMICAL ACTIVITY OF THE TISSUE BY THE FIBRONECTIN DETERMINATION IN THE INJURED MUSCLES AND SKIN

Investigated the immunohistochemical activity of tissues of the corpse in rats, depending on the conditions of stay of the material and the time that has passed since the death. A comparison of vitality and postmortem damage by determining the optical density of fibronectin. The results suggest the possibility of using macrohistochemical express-methods for the differentiation of intravital and postmortem damage in forensic medical examination.

Key words: forensic examination, the corpse, immunohistochemistry, corpse, postmortem, injure, fibronectin.

Поступила 10.08.12

PDF

Посилання

Хромова А. М. Использование иммуногистохимии для целей судебной медицины / А. М. Хромова, Ю. П. Калинин // Проблемы экспертизы в медицине. — 2003. — Т. 3, № 2. — С. 34—36.

Pankov R. Fibronectin at a glance / R. Pankov, K. M. Yamada // J. Cell. Sci. — 2002. — Oct. 15. — 115 (Pt 20). — Р. 3861-3863.

Expression of fibronectin and tenascin as a demonstration of vital reaction in rat skin and muscle / [J. A. Ortiz-Rey, J. M. Suarez-Penaranda, J. I. Munoz-Barus et al.] // Int. J. Legal Med. — 2003. — Vol. 117, № 6. — P. 356-360.

Grellner W. Immunohistochemical detection of fibronectin in postmortem incised wounds of porcine skin / W. Grellner, S. Dimmeler, B. Madea // Forensic Sci. Int. — 1998. — Vol. 97, № 2/3. — Р. 109-116.

Immunohistochemical detection of fibronectin and tenascin in incised human skin injuries / [J. A. Ortiz-Rey, J. M. Suarez-Penaranda, E. A. Da Silva et al.] // Forensic Sci. Int. — 2002. — Vol. 126, № 2. — Р. 118-122.

Лили Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лили ; пер. с англ. — М. : Патогистология, 1969. — 348 с.

Пат. 46489 Україна, МПК G 01 N 33/00 Спосіб кількісного визначення вмісту антигену в біологічних тканинах / Г. І. Губіна-Вакулик, І. В. Сорокіна, В. Д. Марковський, Л. С. Купріяно ва, Р. В. Сидоренко; заявник та патентовласник Харків. нац. мед. ун-т. — № u200906730 ; заявл. 26.06.09 ; опубл. 25.12.09, Бюл. № 24. — 3 с.