Відновлення нормальної функції м'язів кінцівок щурів після формування хронічної ішемії при трансплантації мезенхімальних стромальних клітин
PDF

Як цитувати

Гринь, В., Попандопуло, А., Оберемко, А., Варшавер, П., & Родіна, Н. (2012). Відновлення нормальної функції м’язів кінцівок щурів після формування хронічної ішемії при трансплантації мезенхімальних стромальних клітин. Медицина сьогодні і завтра, 56(3-4), 13-17. вилучено із https://msz.knmu.edu.ua/article/view/236

Анотація

УДК 576.3/.7.086.83:616.13:617.58

В.К. Гринь, А.Г. Попандопуло, А.В. Оберемко, П.Л. Варшавер, Н.Б. Родіна

ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»

ВІДНОВЛЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ М'ЯЗІВ КІНЦІВОК ЩУРІВ ПІСЛЯ ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ІШЕМІЇ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН

Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок в Україні становлять більш ніж 20 % від усіх уражень серцево-судинної системи, призводячи досить часто до інвалідізації пацієнтів, що являє собою серйозну медико-соціальну проблему. Метою даної роботи було визначити вплив мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на відновлення нормальної функції м'язів нижніх кінцівок щурів за умов експериментальної хронічної ішемії нижніх кінцівок. Щури лінії Вістар-Кіото були поділені на 5 груп, двом з котрих виконувалась трансплантація стромальних клітин кістково го мозку. Всі тварини досліджувалися в тестах одномоментного пробігу та примусового плавання. Результати показали, що починаючи з 5-ї доби показник одномоментного пробігу у тварин, яким вводили МСК, збільшувався і становив (2,11±0,13) та (1,78±0,12) м відповідно, вірогідно відрізняючись від показників контрольної групи та тварин, яким внутрішньом 'язово вводили фізіологічний розчин (р<0,001). Збільшення терміну примусового плавання для тварин, яким вводили МСК, почалось вже на 5-у добу експерименту, а на 14-у добу складало (8,05±0,35) і (7,16±0,35) хв відповідно, вірогідно відрізня ючись від показників цього ж терміну дослідження контрольної групи та тварин, яким внутрішньом 'язово вводився фізіологічний розчин (р<0,001). Отже, результати проведених досліджень показали швидке відновлення функціонального стану тканин кінцівок тих щурів, яким виконувалась трансплантація МСК кісткового мозку.

Ключові слова: мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку, хронічна ішемія нижніх кінцівок.

В.К. Гринь, А.Г. Попандопуло, А.В. Оберемко, П.Л. Варшавер, Н.Б. Родина

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МЫШЦ КОНЕЧНОСТЕЙ КРЫС ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей в Украине представ ляют серьёзную проблему. Целью данной работы было определить влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга на возобновление нормальной функции мышц нижних конечностей крыс при экспериментальной хронической ишемии нижних конечностей. Крысы линии Вистар-Киото были разделены на 5 групп, двум из которых осуществлялась трансплантация стромальных клеток костного мозга. Все животные исследовались в тестах одномоментного пробега и принудительного плавания. Результаты показали быстрое возобновление функционального состояния тканей конечностей тех крыс, которым выполнялась трансплантация мультипотентных стромальных клеток.

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки костного мозга, хроническая ишемия нижних конечностей..

V.K. Gryn, A.G. Popandopulo, A.V. Oberemko, P.L. Varshaver, N.B. Rodina

NORMAL FUNCTION RECOVERY OF RAT'S MUSCLES AFTER CHRONIC LOWER LIMB ISCHEMIA BY MESENCHYMAL STROMAL CELLS TRANSPLANTATION

Chronic lower limb ischemia represents a serious problem in Ukraine. The purpose of this work was to determine influence of bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells on renewal of normal function of rat's limb muscles at experimental chronic ischemia. Rats of the Wistar-Kioto line were divided into 5 groups, 2 of which - with transplantation of bone marrow mesenchymal stromal cells. All animals were investigated in tests of one-stage run and compulsory swimming. Results showed fast renewal of a functional condition of limb muscles of rats with transplantation of multipotent mesenchymal stromal cells.

Key words: bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells, chronic lower limb ischemia.

Поступила 27.04.12

PDF

Посилання

Покровский А. В. Клиническая ангиология : рук-во для врачей : в 2 т. / под ред. А. В. По-кровского. — М. : Медицина, 2004. — Т. 1.— 808 с.

Кобза I .І. Можливості консервативного лікування хворих з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок / I. І. Кобза, Р. А. Жук, В. А. Надал // Шпитал. хірургія. — 2001. — № 1. — С. 91-93.

Dormandy J. Major amputation: clinical patterns and predictors / J. Dormandy, L. Heeck, S. Vig // Seminars in vascular surgery. — 1999. — Vol. 12, № 2. — P. 154-161.

Лечение окклюзионных заболеваний нижних конечностей по методу Г. И. Илизарова / [А. А. Фокин, А. И. Кулак, Л. А. Фокин и др.] // Хирургия. — 1988. — № 8. — С. 82-85.

Лечение критической ишемии нижних конечностей с применением больших доз препарата Актовегин / [В. Г. Мишалов, В. А. Черняк, В. М. Селюк и др.] // Хірургія України. — 2009. — № 1. — С. 65-70.

Вазапростан (простагландини Е1) в лечении тяжелых стадий артериальной недостаточ ности нижних конечностей: пособие для врачей / [А. В. Покровский, В. М. Кошкин, А. А. Кириченко и др.]. — М., 1999. — 16 с.

Русин В. І. Хірургічне лікування дистальних форм атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок / В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович // Практична медицина. — 2008. — Т. 14, № 5. — С. 210-213.

Воронов Д. А. Стимуляция ангиогенеза в улучшении результатов хирургического лечения пациентов с хронической ишемией нижних конечностей: экспериментальное обоснование и эффективность клинического применения / Д. А. Воронов, А. В. Гавриленко, Н. П. Бочков // Болезни аорты и ее ветвей. — 2009. — № 3. — C. 45-48.

Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при дистальних ураженнях в умовах критичної ішемії / [В. I. Русин., В. В. Корсак, Ю. А. Левчак та ін.] // Хірургія України. — 2009. — № 4. — С. 127-130.

Домбровський Д. Б. Комплексне лікування хворих на хронічну ішемію кінцівок із використанням трансплантацій мультипотентних стромальних клітин аутоліпоаспірату (експеримен тально-клінічне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.01.03 «Хірургія», 14.01.08 «Трансплантологія та штучні органи» / Д. Б. Домбровський. — К., 2011. — 40 с.

Outcomes of using autologous peripheral-blood stem cells in patients with chronic lower arterial insufficiency / A. V. Maksimov, A. P. Kiiasov, M.V. Plotnikov [et al.] // Angiol. Sosud. Khir. — 2011. — № 17 (2). — P. 11-15.